ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Dokładnie 350 tys. zł zostanie przeznaczone na rehabilitację zawodową i społeczną osób niepełnosprawnych.
Zarząd województwa podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2021 roku zadań publicznych Województwa Lubuskiego w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych.

– Celem konkursu jest wyłonienie ofert i zlecenie organizacjom pozarządowym zadań publicznych w zakresie rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zwiększenia dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wzmocnienia procesów integracji sektora pozarządowego działającego na rzecz osób niepełnosprawnych w województwie lubuskim – mówi wicemarszałek Łukasz Porycki.

Zadania objęte niniejszym konkursem:

1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.

2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych – aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby.

3. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji.

4. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego, społeczno-prawnego oraz udzielanie informacji na temat przysługujących uprawnień, dostępnych usług, sprzętu rehabilitacyjnego i pomocy technicznej dla osób niepełnosprawnych.

5. Prowadzenie zajęć grupowych i indywidualnych, które:
– mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
– rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
– usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach.

6. Organizowanie i prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w rynek pracy, w szczególności przez:
– doradztwo zawodowe,
– przygotowanie i wdrożenie indywidualnego planu drogi życiowej i zawodowej,
– prowadzenie specjalistycznego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, mających na celu przygotowanie do aktywnego poszukiwania pracy i utrzymania w zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

7. Zakup, szkolenie i utrzymanie psów asystujących w trakcie szkolenia.

7a. Utrzymanie psów asystujących.

8. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy – przewodników.

9. Organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach.

10. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.

11. Prowadzenie kampanii informacyjnych na rzecz integracji osób niepełnosprawnych i przeciwdziałaniu ich dyskryminacji.

12. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictwa ciągłych oraz wydawnictw zwartych stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
– dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
– kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania.

Wszelkie informacje na temat ogłoszenia (wraz z załącznikami) oraz termin składania ofert znajdują się na stronie internetowej oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze – www.bip.wrota.lubuskie.pl/rops/ oraz w aplikacji Generator eNGO.

źródło: lubuskie.pl

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie