Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

31 października 2017 r. odbyła się kolejna planowa sesja Rady Powiatu. Porządek obrad był dość szeroki, jednak większość spraw została omówiona na posiedzeniach komisji, stąd wiele punktów ograniczyło się do samego odczytania.

Po przyjęciu w głosowaniu protokołu z poprzedniej sesji, przystąpiono do dyskusji nad informacją o wynikach egzaminów maturalnych i egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe wraz z wynikami nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez kuratora oświaty. Starosta Adam Basiński rozpoczął od zdania, że informacja była dostępna od dłuższego czasu i radni mieli okazję się z nią zapoznać. Agnieszka Sławiak zapytała skąd wzięła się rozbieżność w poziomie zdawalności matury z matematyki w I Liceum Ogólnokształcącym w Sulęcinie podanym w informacji i przez kuratorium. Wicestarosta Tomasz Prozorowicz odpowiedział, że w informacji podano 93% po uwzględnieniu zdanego egzaminu poprawkowego, dane z kuratorium (86%) nie obejmowały poprawek.
Kolejny „duży” punkt porządku obrad przewidywał podejmowanie uchwał. Jako pierwszy omawiany był projekt uchwały w sprawie uchwalenia programu współpracy Powiatu Sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2018. Starosta wystąpił, aby ograniczyć się do odczytania projektu oraz pytań, gdyż temat był szeroko omawiany podczas posiedzeń wszystkich komisji stałych Rady. Projekt odczytała Monika Apanowicz, z-ca Naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych. Dwunastu radnych, czyli wszyscy obecni, zagłosowało za podjęciem powyższej uchwały.
Cztery kolejne projektu uchwał wiązały się z reformą systemu edukacji. Należało je podjąć aby przekształcić dotychczasowe szkoły do obecnego ustroju. Na mocy powyższych uchwał (podjęte jednogłośnie) przekształcono dotychczasową sześcioletnią Szkołę Podstawową Specjalną w ośmioletnią Szkołę Podstawową Specjalną, Zasadniczą Szkołę Zawodową w Branżową Szkołę I Stopnia, Szkołę Specjalną Przysposabiającą do Pracy oraz Szkołę Policealną.

Jednogłośnie Rada podjęła uchwałę w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody Powiatu Sulęcińskiego za pomocą bezgotówkowych instrumentów płatniczych, w tym takich, na których przechowywany jest pieniądz elektroniczny.

Następnie, ponownie jednogłośnie, podjęto uchwały w sprawie zmiany w budżecie na rok 2017 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2030. Skarbnik Anna Kulczyńska odczytała oba projekty uchwał. Zmiany dotyczyły przede wszystkim odszkodowania, które Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych otrzymał za uszkodzenie dachu z powodu zdarzeń pogodowych. Dochody wzrosły o 92 588,50 zł (lecz majątkowe zmalały o 7 901,74 zł), wydatki wzrosły również o kwotę 92 588,50 zł, w tym bieżące o 83 507,74 zł, a majątkowe o 9 080,76 zł. Obecnie całość dochodów budżetu wynosi 45 785 823,43 zł (bieżące 40 268 756,10 zł), całość wydatków, natomiast, 47 715 698,43 zł (bieżące 39 109 584,07 zł). W ślad za tymi zmianami należało zaktualizować WPF Powiatu.
Marzena Kupisz odczytała projekt uchwały w sprawie Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego na lata 2017-2020. Wcześniej starosta A. Basiński poinformował, że Program ten został obszernie przedyskutowany na Komisji Bezpieczeństwa i Porządku i zaineresowanymi instytucjami. Uchwała również została podjęta jednogłośnie.
Przewodniczący Rady Tadeusz Dąbroś, a następnie Sekretarz Edyta Kuszka przedstawili w kolejnym punkcie informację o wynikach analizy świadczeń majątkowych radnych i urzędników za rok 2016. Zdecydowaną większość oświadczeń złożono w terminie, większość miała też jednak nieznaczne uchybienia.

Nie odczytywano informacji z działalności Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, Agnieszka Sławiak miała jednak pytanie dotyczące stanu wałów przeciwpowodziowych. W informacji podano, że dokonano ich oględzin. Marzena Kupisz odpowiedziała, że szczegółowe sprawozdanie z objazdu zostanie przekazane Radzie w listopadzie, dodała jednak, że wały są mocno namoknięte i ciagle monitorowane.

Lesław Widera rozpoczął punkt obrad „Wnioski, interpelacje, zapytania i informacje” kilkoma apelami. Pierwszy z nich dotyczył przygotowania się do klęsk żywiołowych, w tym głównie powodujących przerwy w dostawie prądu. Zwrócił się do Zarządu Powiatu aby zadbano o wycięcie gałęzi lub drzew, które przy silnych porywach wiatru powodują zerwania linii energetycznych. Zwrócił również uwagę na drzewa, które mogą stanowić zagrożenie na drogach podczas silnych porywów wiatru. Zaapelował, aby poszerzyć i utwardzić pobocze na odcinku drogi z Małuszowa do Torzymia, przy szykanie, gdyż zdarza się tam zbyt wiele wypadków, samochody „lądują” w rowach. Na koniec zwrócił uwagę, że w poradniach specjalistycznych przy rejestracji nie podaję się nawet orientacyjnej godziny przyjęcia pacjenta, co naraża go na długotrwałe oczekiwanie na przyjęcie. Starosta odpowiedział, że w sprawie poradni ponowi wniosek o podawanie orientacyjnych godzin przyjęcia. w sprawie wyłączeń prądu zwróci się do Nadleśnictwa o przegląd granic lasów z drogami oraz do spółki Enea aby przynajmniej orientacyjnie podawała czas wyłączenia prądu. W sprawie poszerzenia pobocza zwróci się do Zarządu Dróg Wojewódzkich, uważa jednak, że to nadmierna prędkość prowadzi do wypadnięcia pojazdów z drogi. Stanisław Kubiak nie zgodził się w tej ostatniej kwestii ze starostą. Stwierdził, że od początku powstania szykany za Małuszowem uważa jej wykonanie za bubel. Zna przypadki, gdzie to nie nadmierna prędkość spowodowała wypadnięcie pojazdu z jezdni. Uważa, że należy zgłosić do Zarządu Dróg Wojewódzkich konieczność odpowiedniego wyprofilowania tego odcinka drogi i poszerzenia pobocza. Poproszony o głos w tej sprawie został również obecny na sesji Komendant Komendy Powiatowej Policji w Sulęcinie kom. Fabian Rogala. Stwierdził, że pamięta, iż w tym punkcie dochodziło do zdarzeń drogowych, jako że odcinek znajduje się w niecce nawierzchnia bywa śliska podczas przymrozków lub zamgleń. Uważa jednak, że to właśnie nadmierna prędkość powoduje wypadniecie z jezdni, pamięta, że samochody po wypadnięciu często znajdowały się daleko dalej niż na poboczu. Starosta obiecał, że w trybie natychmiastowym wystąpi do Zarządu Dróg Wojewódzkich o poszerzenie i utwardzenie pobocza oraz o rozważenie innych rozwiązań na tym odcinku drogi.
Krzysztof Skrzypnik poinformował, że w programie Spółdzielczej Grupy Bankowej „Społecznik 2.0” złożony jest projekt na budowę zewnętrznej siłowni w Chartowie i jest to jedyny projekt z obszaru Powiatu Sulęcińskiego. Głosować na projekt można o zalogowaniu się (za pomocą poczty elektronicznej lub konta na Facebook’u) na stronie https://spolecznik20.pl/spoldzielnia-pomyslow/1110 Oddawać można tylko jeden głos dziennie przez 10 dni. Akcja trwa tylko do 15 listopada! 20 projektów przechodzi do finału, a trzy z nich otrzymają dotacje w kwocie 10 tysięcy złotych. Zachęcamy do udziału w głosowaniu!

Grzegorz Tyliszczak

1 odpowiedź na ten artykuł
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin