Home Kultura Archiwum wydarzeń

Praca meble łóżka Sulęcin

Sulęciński Ośrodek Kultury oraz Burmistrz Sulęcina, Dariusz Ejchart zapraszają na kolejną edycję Święta Latawca. Zachęcamy do udziału w zawodach o Puchar Burmistrza Sulęcina.

Zachęcamy również do tworzenia własnych, nietuzinkowych latających konstrukcji w dwóch kategoriach: latawce skrzynkowe oraz latawce płaskie.

Wydarzenie odbędzie się w niedzielę, 6 października o godzinie 13:00 na Stadionie Miejskim im. S. Ożoga w Sulęcinie.

Zapraszamy całe rodziny! Wstęp bezpłatny.

Regulamin wydarzenia:

I. Organizator: Organizatorem zawodów jest Sulęciński Ośrodek Kultury

II. Warunki uczestnictwa: – w zawodach może wziąć udział każdy, bez ograniczenia wiekowego – w zawodach biorą udział wyłącznie latawce własnoręcznie wykonane- na kwadrans przed rozpoczęciem zawodów należy dokonać rejestracji oraz pobrać numer startowy- podczas rejestracji należy zaznaczyć kategorię, w której startuje /latawce płaskie, latawce skrzynkowe/

III. Termin i miejsce zawodów:
Zawody odbędą się na Stadionie Miejskim im.Stanisława Ożoga w Sulęcinie
6 października 2019 r. o godzinie 13.00.

IV. Sposób oceniania prac konkursowych: – ocena latawców dokona jury powołane przez organizatorów- jury dokona oceny wg następujących kryteriów: estetyka wykonania, stopień trudności wykonania, efekt lotu- prace nie wykonane własnoręcznie oraz prace z poprzedniego roku nie będą podlegały ocenie.

V. Nagrody: – w każdej kategorii jury przyzna puchar Burmistrza Sulęcina- w każdej kategorii zostaną przyznane po trzy nagrody rzeczowe za pierwsze trzy miejsca. Organizator dopuszcza przyznanie wyróżnień.

VI. Postanowienia końcowe:
1. Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) dalej RODO informuję, iż:
1) administratorem danych osobowych jest Sulęciński Ośrodek Kultury ul. Moniuszki 1 69-200 Sulęcin reprezentowany przez Dyrektora Jacek Filipek
2) z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pisząc na adres email: iod@soksulecin.pl
3) dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji Zawodów latawcowych w dniu 6 października w Sulęcińskim Ośrodku Kultury, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (zgoda rodzica/opiekuna prawnego)
4) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3,
a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa
5) ma Pan/i prawo do: dostępu do treści danych osobowych oraz ich sprostowania, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu, do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
6) do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w razie uznania (przez Panią/Pana), że przetwarzanie danych osobowych narusza RODO;
7) Podanie przez Pana/Panią danych osobowych nie jest obowiązkowe aczkolwiek niezbędne do udziału w/w wydarzeniu;
8) dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych oraz nie będą przetwarzane
w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane

***

Zgoda na wykorzysranie wizerunku dziecka oraz na przetwarzanie danych osobowych znajduje się na stronie internetowej Organizatora: www.soksulecin.pl

BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
BUS Grossberen dojazdy
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Reklama Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin
Generali Sulęcin