Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Sesja, która odbyła się 26 lutego 2018 r. w założeniu miała być głównie sprawozdawcza. Poza comiesięcznym sprawozdaniem z działalności burmistrza, swoje roczne sprawozdania mieli przedstawić przewodniczący Komisji Rady Miejskiej. Poza tymi punktami oczywiście znalazły się projekty uchwał do podjęcia oraz zapytania i informacje radnych.

Sprawozdania

Porządek sesji rozpoczęła Iwona Kaszuba, po raz pierwszy, jako nowa Sekretarz Gminy, przedstawiając sprawozdanie z działalności burmistrza w okresie między sesjami. Kolejnym sprawozdawcą był Zbigniew Dauksza, przewodniczący Komisji Rewizyjnej. W ciągu 2017 r. Komisja nie stwierdziła podejrzeń popełnienia przestępstw. Sprawozdania odczytali ponadto przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Krystian Bielecki, Komisji Infrastruktury i Gospodarki Anna Wyczachowska oraz Komisji Edukacji, Spraw Społecznych i Środowiska Jeremi Borowiec. Poza Komisją Infrastruktury i Środowiska, która odbyła w 2017 r. 13 posiedzeń, w tym 2 wyjazdowe, pozostałe komisje odbyły 11 posiedzeń.

EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz

W części dyskusyjnej Radny Adam Miglujewicz zapytał przewodniczącego Komisji Rewizyjnej jakie zadania z harmonogramu prac nie zostały przez tę Komisję zrealizowane. Z. Dauksza odpowiedział, że nie zrealizowano kontroli w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz Szkole Podstawowej w Wędrzynie. A. Miglujewicz stwierdził, że skoro harmonogram prac jest uchwalany przez Radę Miejską, to również jego zmiany powinny być wprowadzane tą drogą. Następnie zapytał, czy Z. Dauksza brał udział w kontroli Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków, w której jest zatrudniony. Przewodniczący Komisji odpowiedział, że podpisał protokół, jednak z samej kontroli się wyłączył, prowadził ją J. Borowiec.

Następnie Z. Dauksza odczytał sprawozdanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z realizacji zadań w roku ubiegłym. A. Miglujewicz miał pytania co do wsparcia grup Anonimowych Alkoholików i finansowania doposażenia oddziału terapii uzależnień w Międzyrzeczu. Grupa AA jest wspierana organizacyjnie, natomiast doposażenie zostało współfinansowane.

W kolejnym punkcie, dotyczącym informacji na temat procedury przetargowej na rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie głos zabrał tylko A. Miglujewicz. Wspomniał, że dyskusja miała miejsce podczas posiedzenia Komisji, chciał jednak się dowiedzieć kiedy będzie ogłoszone kolejne postępowanie przetargowe. Przypomnę, że poprzednie zostało unieważnione. Burmistrz Dariusz Ejchart odpowiedział, że prawdopodobnie przetargi zostaną ogłoszone w marcu, na przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody.

Uchwały

Tym punktem zakończono część sprawozdawczo-informacyjną porządku sesji i rozpoczęto procedowanie uchwał. Naczelnik Wydziału Promocji i Rozwoju Gospodarczego Marta Borkowska–Lisiak przedstawiła projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie Partnerstwa na rzecz kształcenia ustawicznego osób dorosłych w społeczności lokalnej w celu wspierania Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Sulęcinie. Rada jednogłośnie (13 głosów) zdecydowało o podjęciu uchwały.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli

Naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych Ryszard Nowicki pokrótce przedstawił autopoprawki do projektu uchwały w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli. Uchwałę podjęto przy 11 głosach za i 2 wstrzymujących się. Pokrótce przytoczę z uchwały kryteria z punktacją:
1) dziecko obojga rodziców pracujących, prowadzących gospodarstwo rolne, pozarolniczą działalność gospodarczą. Kryterium stosuje się również do pracującego zawodowo lub uczącego się w trybie dziennym rodzica samotnie wychowującego dziecko – 25 pkt.,
2) rodzeństwo kandydata uczęszcza do tego samego przedszkola, w roku szkolnym, którego dotyczy rekrutacja – 5 pkt.,
3) kandydat, który został zgłoszony na pobyt w przedszkolu przez co najmniej 7 godzin dziennie – 5 pkt.,
4) kandydat, którego rodzice zamieszkują w Gminie Sulęcin i rozliczają podatek dochodowy od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Sulęcinie – 10 pkt.,
5) kandydat, którego rodzina objęta jest nadzorem kuratorskim lub wsparciem asystenta rodziny – 5 pkt.

Zmiany w budżecie 2018

Skarbnik Gminy Joanna Pakulska przedstawiła następnie projekt zmiany budżetu na rok bieżący wraz z załącznikami. Trwało to dość długo, A. Miglujewicz stwierdził, że część radnych jest niezainteresowana tematem i złożył wniosek formalny, aby zakończyć odczytywanie projektu. Większość radnych była jednak przeciwna i Skarbnik dokończyła przedstawianie projektu.
Projekt zmian budżetowych obejmował szereg zmian, w związku z subwencją ogólną (wzrost o 69 192 000 zł), dotacjami celowymi (np. wzrost o 216 tys. zł na drogi gminne, ale spadek o 248 tys. zł na świadczenia wychowawcze i rodzinne), budowy nowego targowiska w Sulęcinie oraz wykonania budżetu za styczeń 2018 r. Spadły również poprzez to m.in. wydatki na pomoc społeczną (114 800 zł) i świadczenia rodzinne i wychowawcze (rzeczone 248 tys. zł). W ostatecznym rozrachunku dochody i wydatki zmalały o 107 887,08 zł. Wzrosły jednak dochody majątkowe o 72 785,00 zł, a wydatki majątkowe o 61 805,00 zł. Całość dochodów budżetowych wynosi 93 187 699,35 zł (majątkowych 23 360 595,95 zł), wydatków natomiast 102 280 265,05 zł (majątkowych 39 666 939,11 zł).

A. Miglujewicz miał pytanie dotyczących dotacji na targowisko z Urzędu Marszałkowskiego. Zastępca burmistrza Iwona Walczak oraz naczelnik M. Borkowska-Lisiak odpowiedziały, że część kosztów inwestycji jest wielokwalifikowalna, Urząd Marszałkowski nakazał rozszerzenie o oświetlenie i kanalizację deszczową. Kwota dofinansowania z UM ma wynieść 850 tys. zł. Uchwałę podjęto przy 9 głosach za i 4 wstrzymujących się.

Interpelacje i zapytania

Przedostatnią część porządku obrad rozpoczęła Ewa Szczepańska pytaniem o usuwanie z dróg stojących przy nich uszkodzonych pojazdów, nawiązując tym samym do publikacji Portalu Sulecin24.pl o spalonym Matizie. Odpowiedziano jej, że takie pojazdy należy zgłaszać do właściciela gruntu, na którym znajduje się pojazd, a ten dalej powiadamia policję. Poszukiwany jest właściciel pojazdu, który ma pokryć koszty usunięcia pojazdu, jednak nie zawsze da się go odnaleźć. Do tematu nawiązała Anna Wyczachowska mówiąc o samochodach zaparkowanych pod kościołem w Wędrzynie. Według słów burmistrza należało by zawiadomić Rejonowy Zarząd Infrastruktury w Zielonej Górze, aby ten wystąpił w wnioskiem do właściciela gruntu. Radna kontynuowała pytania, tym razem o siedzibę poczty w Wędrzynie. Mieści się ona teraz tymczasowo w budynku szkoły, po tym jak musiała się przenieść z budynku należącego do 45 Wojskowego Oddziału Gospodarczego. Burmistrz Ejchart powiedział, że trwają rozmowy między Poczta Polską, a Agencją Mienia Wojskowego w sprawie umieszczenia placówki w lokalu po dawnym sklepie spożywczym.

Agata Hryniewiecka-Cichoń na piśmie ma otrzymać informację o koszt odłowienia łabędzia. Agnieszka Lipska chciała się zorientować czy są postępy w budowie obiektu w miejscu dawnego kina „Znicz”. Burmistrz odpowiedział, że prace się przedłużyły, gdyż trzeba było ustabilizować grunt, wykonać palowanie. Poza tym inwestor zwrócił się do konserwatora zabytków o możliwość dobudowania jeszcze jednej kondygnacji budynku handlowo-mieszkalnego, który ma powstać w tym miejscu. Póki co otrzymał odpowiedź odmowną.

Szereg zapytań miał radny Miglujewicz. Pierwsze dotyczyło ulicy Poznańskiej w Trzemesznie, a konkretnie jej betonowego odnóża prowadzącego do rampy, która nie wróciła do poprzedniego stanu po zainstalowaniu zbiornika wodnego. Następnie wrócił do pytania o zatrudnienie i zwolnienie ze świadczenia pracy Zbigniewa Dauszy w Szkole Podstawowej w Sulęcinie. Chciał się dowiedzieć jakie były w związku z tym koszty pracodawcy, a jakie ten powinien ponosić w okresie od 2010 r. z podziałem na poszczególne lata oraz od kogo i kiedy burmistrz dowiedział się o tej sytuacji. D. Ejchart odpowiedział, że nie piastował urzędu burmistrza w 2010 r. kiedy doszło do tej sytuacji, a odpowiedzi czy doszło do niedopełnienia obowiązków służbowych będzie mógł udzielić dopiero po otrzymaniu opinii prawnej. Radny kontynuował pytania, tym razem dotyczące Michała Deptucha, który został członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o.o., a równocześnie wykonuje umowę zlecenie kontroli wykonania przez tę firmę usług na rzecz Gminy. Zdaniem A. Miglujewicza wygląda to jakby kontrolował sam siebie. Chciał się ponadto dowiedzieć o zakres obowiązków M. Deptucha w radzie nadzorczej. Burmistrz uważa, że czym innym jest funkcja kontrolna rady nadzorczej ZUK, a czym innym umowa zlecenie na rzecz Gminy. Dalej radny zapytał, czy ZUK sponsoruje STS Olimpię Sulęcin, ma otrzymać odpowiedź na piśmie. D. Ejchart dodał tylko, że wiele firm sponsoruje zespół siatkarski. Na pytanie A. Miglujewicza doprecyzowano zagadnienie ekwiwalentu urlopowego, o którym niedokładnie napisałem w relacji ze styczniowej sesji. Ekwiwalentu nie można wypłacić w trakcie pełnienia funkcji burmistrza, jest taki obowiązek ustawowy po zakończeniu kadencji, jeżeli urlop nie został wykorzystany. D. Ejchart dodał na kolejne pytanie radnego, że na zakończenie swojej kadencji jako starosty prawdopodobnie nie pobrał ekwiwalentu urlopowego, na pewno otrzymał 3-miesieczną odprawę i trzynastą pensję. Pensji (w tym ekwiwalentów) urzędników oraz grudniowego wzrostu wydatków na administrację publiczną dotyczyło kolejne pytanie radnego. Iwona Walczak odpowiedziała, że było to wyrównanie w planie budżetowym regulacji płacowych (podwyżki) z lutego 2017 r., które zostały wykonane w budżecie na koniec roku. Radny miał jeszcze pytanie dotyczące comiesięcznego wzrostu wynagrodzenia zastępcy burmistrza, co miało wynikać z różnych potrąceń. Radny Miglujewicz ma otrzymać ponadto na piśmie podliczenie kosztów poniesionych przez Gminę na wyjazd burmistrza do Niemiec, o czym byłą mowa również na poprzedniej sesji. Na prośbę mieszkańca Sulęcina radny zapytał na koniec o dyżurach aptek, bo ponoć zdarzały się sytuacje, że nie funkcjonowały zgodnie z planem w dni wolne. Burmistrz odpowiedział, że ten problem leży w gestii Powiatu.

Wnioski i informacje

Ostatni punkt porządku rozpoczął burmistrz Ejchart informacją, że w najbliższym czasie w Poczdamie zostanie podpisana umowa na rewitalizację obiektów na Winnej Górze oraz na świetlicę w Rychliku.
Dalszą część zajęły informacje Adama Miglujewicz, głównie dotyczące gminnych stypendiów sportowych. Przypomniał, że w 2017 r. wnioski o stypendia złożyło 14 zawodników „Olimpii” Sulęcin oraz badmintonista Robert Aleksandrowicz. Tylko ten ostatni nie otrzymał stypendium. Z pomocą radnego odwołał się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp., w którym uchylono decyzję burmistrza, zarzucono jej braki, oraz uznano, że R. Aleksandrowicz spełnił wymagania uchwały stypendialnej. W tym roku sytuacja się powtarza, wnioski złożyło 14 siatkarzy „Olimpii” i R. Aleksandrowicz, ponownie tylko jego wniosek odrzucono. Radny zapowiedział, że ponownie złożą odwołanie do SKO. Dodał, że nie wszyscy wnioskodawcy z „Olimpii” są czynnymi zawodnikami, czego wymaga uchwała. Zdaniem radnego z decyzji burmistrza przemawia zawiść, a stypendia sportowe są przeznaczone na kulturę fizyczną a nie promocję. Kolejna informacja A. Miglujewicza również dotyczyła sportu. Dotąd nie został ogłoszony konkurs na popularyzację tenisa stołowego, brydża sportowego i lekkiej atletyki, które to dyscypliny są zapisane w uchwale jako priorytetowe. Zapowiedział, że zaskarży każdą decyzję o odmowie ogłoszenia konkursu na popularyzację tych dyscyplin sportu.

Sesja „sprawozdawcza” okazała się bardziej sesją interpelacyjną, o szerokim zakresie tematów. Wiele z nich nie jest poruszana po raz pierwszy. Czas pokaże jak rozstrzygnie się sprawa stypendiów i popularyzacji różnych dyscyplin sportowych.

Grzegorz Tyliszczak

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Praca Sulęcin Mediaexpert
Praca Sulęcin Mediaexpert
Praca Sulęcin Mediaexpert
Praca Sulęcin Mediaexpert
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin