Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca ESA TRUCKS Świecko
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin

ZARZĄD SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SULĘCINIE zwołuje na dzień 29.06.2022r. godz. 17 00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej
ul. Park Bankowy 1, 69-200 Sulęcin. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW SPÓŁDZIELNI

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia Członków.
3. Przyjęcie regulaminu obrad.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Przyjęcie protokołu Walnego Zgromadzenia Członków z dn. 16.08.2021 r.
7. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej.
8. Sprawozdanie z działalności Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulęcinie
za rok 2021.
9. Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej
w Sulęcinie za 2021 rok.
10. Dyskusja nad przedłożonymi sprawozdaniami.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zatwierdzenia sprawozdania finansowego SM w Sulęcinie za 2021 rok,
b) przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej SM w Sulęcinie za 2021 rok,
c) przyjęcia sprawozdania Zarządu SM w Sulęcinie za 2021 rok,
d) udzielenia absolutorium Członkom Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulęcinie,
e) nadwyżki bilansowej za 2021 rok,
12. Zgłaszanie kandydatów na członków Rady Nadzorczej.
13. Wolne wnioski i zapytania.
14. Wybór członków Rady Nadzorczej.
15. Przerwa.
16. Przedstawienie protokołu komisji skrutacyjnej o wynikach wyboru do Rady Nadzorczej SM w Sulęcinie – kadencja 2022-2025.
17. Zamknięcie obrad.

Z materiałami dotyczącymi tematyki Walnego Zgromadzenia, członkowie spółdzielni mogą zapoznać
się w siedzibie spółdzielni w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9ºº – 12ºº

źródło: Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej w Sulęcinie

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Ubezpieczenia Sulęcin
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS