Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin

27 marca 2017 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej tej kadencji. Spectrum podejmowanych tematów było dość rozległe, m.in. dotyczące ochrony środowiska oraz oświaty.

W pierwszym punkcie porządku, Mirosława Maszońska, sekretarz gminy odczytała sprawozdanie z działalności burmistrza. Podała m.in., że wybrano ofertę firmy Sputnik Software Sp. z o.o. z Poznania w postępowaniu dotyczącym inwestycji „Cyfrowy krok w nowoczesne społeczeństwo”, opiewającą na kwotę 1 806 000 zł. Rozpoczęto również przyznawanie dotacji Gminy na realizację zadań publicznych w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.

Kosta brukowa Sulęcin
Kosta brukowa Sulęcin
Kosta brukowa Sulęcin
Kosta brukowa Sulęcin

Bezdomne zwierzęta
Po sprawozdaniu przyszedł czas na podejmowanie uchwał. Pierwszą z nich dotyczyła program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy w roku bieżącym. Aktywnością wykazała się radna Agata Hryniewiecka-Cichoń, zadając szereg pytań, głównie w sprawie części Programu mówiącej o poszukiwaniu właścicieli dla bezdomnych zwierząt. Warto dodać, że gmina pokrywa 100 % kosztów sterylizacji, kastracji zwierząt oraz uśpienia ślepych miotów, w przypadku niemożności znalezienia właściciela. Zabiegi wykonują wszystkie gabinety weterynaryjne mieszczące się w Sulęcinie. Można się również zarejestrować w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska jako opiekun wolno żyjących kotów, dzięki czemu można otrzymywać karmę dla podopiecznych. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

Wycinka drzew i krzewów
Większa dyskusja rozpoczęła się w temacie projektu uchwały w sprawie określenia wysokości stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów. Urząd Miejski wyszedł z inicjatywą ich określenia w czasie chaosu związanego ze zmianami w ustawie o ochronie przyrody i aby zapobiec „hurtowej” wycince. Radny Adam Miglujewicz rozpoczął od pytania czy rozważano uzależnienie stawek od gatunku i wieku drzew oraz czy są określone kryteria decyzji burmistrza o wykonaniu nasadzeń. Naczelnik Robert Komorowski odpowiedział, że każdy wniosek rozpatrywany jest indywidualnie, natomiast przedsiębiorca, który dokona nasadzeń ma obowiązek dbania przez 3 pierwsze lata o młode drzewa. Jeremi Borowiec chciał się dowiedzieć jakie są plany wycinkowe podczas inwestycji w parku miejskim. Naczelnik odpowiedział, że przewidziane są wycinki obcych gatunków drzew, decyzję podejmie jednak starosta oraz konserwator przyrody. A. Hryniewiecka-Cichoń dopytała o samowolne wycinki w ostatnim okresie na terenie gminy. R. Komorowski zapewnił, że na terenach komunalnych takowych nie było, natomiast policja przyjmuje zgłoszenia w przypadku osób fizycznych. Na kolejne pytanie radnej dopowiedział, że po podjęciu powyższej uchwały osoby fizyczne będą nadal mogły wycinać drzewa i krzewy na swoim prywatnym terenie. Uchwałę podjęto przy 9 głosach za, 1 przeciw i 3 wstrzymujących się. Stawka za 1 cm obwodu pnia usuwanego drzewa wyniesie 150 zł, natomiast za usunięcie 1 m2 powierzchni gruntu pokrytej usuwanym krzewem – 100 zł.

Nowy ustrój szkolny
Chronologicznie ten punkt był ostatnim pośród podejmowanych uchwał, jednak poruszę go wcześniej ze względu na jego istotność . Jak zapewne Państwo pamiętają, podczas sesji lutowej Rada podjęła uchwałę intencyjną w sprawie sieci szkół po reformie oświaty. Tamta uchwała została wysłana do kuratorium i nauczycielskich związków zawodowych w celu zaopiniowania. Ryszard Nowicki, naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Spraw Społecznych odczytał krótkie opinie Lubuskiego Kuratora Oświaty, Zarządu Rejonu Gorzowskiego NSZZ „Solidarność” oraz Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wszystkie były pozytywne, ZNP dodało, że jest przeciwny reformie oświaty, lecz gmina nie jest temu winna i dlatego nie stoi jej na drodze. Uchwała wymienia 4 szkoły podstawowe na terenie gminy – Szkołę Podstawową im. Polskich Olimpijczyków w Sulęcinie, Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Sulęcinie (budynek obecnego gimnazjum), Szkołę Podstawową im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie oraz Szkołę Podstawową im. Polskich Strażaków w Trzemesznie Lubuskim oraz określa ich obwody począwszy od 1 września 2017 r. Jedenastu radnych było za podjęciem uchwały w tym kształcie, dwie radne były przeciw. 6 kwietnia uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego, po 14 dniach od tej daty ma wejść w życie.

Uchwały różne
Jednogłośnie radni podjęli uchwały w sprawie ustalenia przebiegu drogi gminnej – ul. Piastowskiej oraz w sprawie wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy (nieruchomość oznaczona działką o nr 197/1 o pow. 0,25 ha, położona w Trzemesznie Lubuskim, przeznaczona na uprawy polowe).
Również jednogłośnie uchwalono dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Grochowie w kwocie 2 100 zł na dofinansowanie zakupu umundurowania strażackiego. Skarbnik Joanna Pakulska wytłumaczyła, że z powodu zmian w ustawie o VAT OSP muszą same zakupywać umundurowanie, nie za pośrednictwem gminy, a samorząd może udzielać na takie zakupy dotacji.

Budżet 2017
Powyżej opisana dotacja została już ujęta w projekcie uchwały zmieniającym tegoroczny budżet gminy. Była to jednak tylko kropla pośród zmian, ponieważ zarówno dochody jak i wydatki wzrosły o 587 509,00 zł. Największą wartościowo zmianą po stronie dochodów był wzrost o 553 300 zł za dostarczanie wody, o 54 640 zł wzrosły Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Po stronie wydatków 553 300 zł przeznaczono na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, w tym niemal 513 tys. zł na podatek VAT. 17 tys. zł przeznaczono na zakup materiałów i wyposażenia dla domów i ośrodków kultury, świetlic lub klubów. Po marcowych zmianach dochody całkowite gminy mają wynieść 71 590 193,60 zł, (bieżące 62 178 706,19 zł), a wydatki 72 089 793,60 zł (bieżące 56 947 468,87 zł). Adam Miglujewicz zapytał o ten wzrost wydatków na ochronę środowiska, otrzymał odpowiedź, że zmiany wynikają z analizy sprawozdania za styczeń 2017 r. w głosowaniu 7 radnych było za podjęciem uchwały, 6 wstrzymało się od głosu.

Zapytania i interpelacje
Szereg zapytań miał A. Miglujewicz. Pokrótce przedstawię czego dotyczyły oraz jakie odpowiedzi otrzymał.
– Co się dzieje z podstrefą sulęcińską Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
Burmistrz Dariusz Ejchart: Po 1,5 roku Ministerstwo Gospodarki dopiero ją przyłączyło do KSSSE, obecnie odbywa się przetarg, rozstrzygnięty ma być 22 maja br.
– Działkę 641/1 w Długoszynie zakupiły osoby fizyczne powiązane z firmą odbierającą odpady, czy nie jest to konkurencja dla CZG-12? Ponadto ponoć wycięto samosieje krzewów na granicy tej działki, przez co mieszkańcom Długoszyna może doskwierać przykry zapach.
Burmistrz: Na tej działce ma być zlokalizowana baza firmy. W planie zagospodarowania przestrzennego są zapisane 5 m strefy ochronne. Przez 20 lat ani gmina ani CZG-12 nie zadbały o takie strefy izolacyjne. Plan można jeszcze zmienić. Dodał, że działka została sprzedana wcześniej niż doszło do zmian w ustawie o ochronie środowiska dotyczących wycinki drzew.
– Firma wykonująca roboty na ul. Ogrodowej w Trzemesznie utrudnia swobodny przejazd na posesje.
Burmistrz: Zwrócono firmie na to uwagę, obecnie przejazd jest możliwy jednym pasem.
– W jakim procencie oczyszczane są ścieki w Sulęcinie i w jakiej kondycji jest oczyszczalnia?
Prezes Zarządu Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. Wiesław Zbiorczyk: Oczyszczalnia nie jest w najlepszej kondycji, występuje korozja elementów z czarnej stali. Oczyszczalnia nadal spełnia wymogi z czasów kiedy powstawała, a ścieki są w całości oczyszczane. Inna sytuacja może mieć miejsce tylko w przypadku ulewnych deszczów i nagłych roztopów, ale wówczas ścieki są bardzo rozcieńczone.
– sprawa przydomowych oczyszczalni ścieków.
Burmistrz: Gmina znajduje się na liście rezerwowej do dotacji, oszczędności z innych działań mają być przeniesione na oczyszczalnie, więc raczej się załapiemy.
– certyfikat Polskiego Związku Lekkiej Atletyki dla stadionu sulęcińskiego.
Burmistrz: Otrzymaliśmy taki certyfikat.
– Program „Kafka” dotyczący dofinansowania modernizacji pieców grzewczych itp. Został ponoć zablokowany, ale radny usłyszał, że Gorzów Wlkp. nadal z niego korzysta.
Burmistrz: Program dotyczył większych miast, trwa w nich jeszcze jego realizacja, ale nie został przedłużony ani rozszerzony na mniejsze miasta.
Anna Wyczachowska powróciła do sprawy przesunięcia znaku drogowego „obszar zabudowany” w Wędrzynie bliżej skrzyżowania Gorzów – Międzyrzecz, tak aby obejmował przedszkole. Wniosek taki został złożony do Zarządu Dróg Wojewódzkich. Burmistrz obiecał, że wniosek zostanie ponowiony.
A. Hryniewiecka-Cichoń ma otrzymać odpowiedź na piśmie w sprawie określenia stanu fauny i drzew z dziuplami w parku miejskim w Sulęcinie. Robert Komorowski dodał, że w ramach rewitalizacji ma być wykonanych 40 tys. nowych nasadzeń rodzimych gatunków drzew i krzewów.
Wnioski i informacje
Magda Podburaczyńska zainteresowała się drogą w Ostrowie prowadzącą w stronę poligonu. Po intensywnych opadach jest trudno się tam poruszać. Burmistrz odpowiedział, że tymczasowo problem rozwiązano, natomiast Zarząd Dróg Wojewódzkich ogłosił przetarg na roboty przy tej drodze. Radna zawnioskowała ponadto o ustawienie ławek przy ścieżce pieszo-rowerowej z Sulęcina do Ostrowa.
Agnieszka Lipska złożyła wniosek do przewodniczącej Komisji Infrastruktury i Gospodarki o wyjazdowe zebranie komisji na ul. Podgórnej w Sulęcinie, z udziałem przedstawicieli ZGM i Urzędu Miejskiego w sprawie stanu budynków komunalnych na tej ulicy. Burmistrz dodał, że jest świadomy ogromu zaniedbań, urzędnicy pracują nad planem modernizacji.
Jeremi Borowiec zainteresował się stanem sulęcińskich dróg po zimie. W odpowiedzi burmistrz zapewnił o bieżącym łataniu dziur (na dzień sesji zużyto w 2017 r. 6 t masy), jednak znaczące inwestycje drogowe będą wykonywane dopiero po modernizacji kanalizacji. Prowadzone są rozmowy z Zarządem Dróg Wojewódzkich.
A. Hryniewiecka-Cichoń złożyła wniosek aby nie wycinać drzew w parku w okresie lęgowym.

Podczas sesji wielu radnych wykazało się aktywnością, dyskusje były merytoryczne, kilka kwestii będzie niewątpliwie wracać podczas nadchodzących sesji.

Grzegorz Tyliszczak

2 odpowiedzi na ten artykuł
  1. Coś tu nie pasuje.Cytat „– Co się dzieje z podstrefą sulęcińską Kostrzyńsko-Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej?
    Burmistrz Dariusz Ejchart: Po 1,5 roku Ministerstwo Gospodarki dopiero ją przyłączyło do KSSSE, obecnie odbywa się przetarg, rozstrzygnięty ma być 22 maja br.”
    Po 1,5 roku od czego? Od wygranych wyborów przez Ejcharta? Od powodzi w Peru? Od lawiny w jakimś alpejskim kurorcie? O ile mi wiadomo to już za rządów Deptucha nasza podstrefa była w KSSSE.

    • W dyskusji była mowa nie o utworzeniu sulęcińskiej podstrefy KSSSE, ale o poszerzeniu jej o działki obecnie przeznaczone na sprzedaż w przetargu. Uchwałę w tej sprawie podjęto w listopadzie 2015 r. (XIII/75/15). Burmistrz i radny posługiwali się skrótami w dyskusji, a ja je powieliłem, za co niniejszym przepraszam i prostuję.

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin

Opcje ustawień prywatności

Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics i Google AdSense, usługa Google Analytics służy do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu będzie przekazana i przechowywana przez Google. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu.

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?