Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin
Praca meble łóżka Sulęcin

Porządek sesji, która odbyła się 28 marca 2017 r. wskazywał, że obrady będą długie i burzliwe. Tak też się stało i w marcu po raz pierwszy od dawna, sesja Rady Powiatu trwała dłużej niż Rady Miejskiej. Do rzeczy jednak.
Na sesji obecnych było 14 radnych. Przewodniczący Tadeusz Dąbroś wystąpił najpierw o wycofanie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi nauczycieli I Liceum Ogólnokształcącego dotyczącej postępowania Dyrektor tej szkoły. Argumentował, że w sprawie zaszły nowe okoliczności, które musi wziąć pod uwagę Komisja Rewizyjna. Radni w glosowaniu przyjęli zmianę porządku obrad. Nie był to jedyny temat związany z edukacją podjęty podczas sesji, ale o tym poniżej. Kolejnym punktem było przyjęcie protokołów z sesji XXXII i XXXIII. W obu głosowaniach tylko dwoje radnych wstrzymało się od głosu.
Sprawozdania i informacje
Radni wcześniej otrzymali informacje Komendy Powiatowej Policji oraz Komendy Państwowej Straży Pożarnej z działalności za rok 2016, dlatego poparli propozycję Przewodniczącego T. Dąbrosia, aby ograniczyć się jedynie do pytań. Na sali obecni byli komendant KPP kom. Fabian Rogala oraz p.o. komendanta PSP st. kpt. Waldemar Konieczny żeby udzielić odpowiedzi na ew. pytania, które w rezultacie nie padły. Również bez czytania Rada przyjęła do wiadomości sprawozdanie z realizacji programu współpracy powiatu sulęcińskiego z organizacjami pozarządowymi. W dalszej części porządku obrad, również bez czytania i pytań radni przyjęli do wiadomości informację Zarządu Powiatu z jego działalności pomiędzy sesjami.
Sprawy oświaty
W wyniku obszernej dyskusji, która toczyła się na posiedzeniu Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Opieki Socjalnej włączono do porządku obrad punkt dotyczący sytuacji oświaty w powiecie. Starosta Adam Basiński poinformował, że szczegółowe odpowiedzi na pytania radnych zostały przekazane przewodniczącemu Komisji Sławomirowi Słonikowi, a na wniosek radnego Stanisława Kubiaka zostały po kilkuminutowej przerwie przekazane wszystkim radnym. Analizę obecnego stanu szkół powiatowych przedstawiła zastępca naczelnika Wydziału Organizacyjnego, Edukacji i Spraw Społecznych Monika Apanowicz.
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych
Dłuższa dyskusja wywiązała się, gdy dyrektorzy placówek edukacyjnych prowadzonych przez Powiat przedstawili koncepcje o kierunkach rozwoju prowadzonych przez siebie szkół. Jako pierwsza wystąpiła dyrektor Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Sulęcinie Grażyna Sobieraj. Przede wszystkim chce położyć nacisk na zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych, planowane jest również poszerzenie oferty o branżę budowlaną, mechanikę, mechatronikę, gastronomię i hotelarstwo. Wyzwaniem będzie zwiększony przypływ uczniów w 2019 r. spowodowany zmianami w systemie oświaty. Dyrektor planuje rozbudowę głównego budynku dydaktycznego oraz internatu, poszerzona ma być również baza sportowa oraz wzniesione warsztaty budowlane. G. Sobieraj uważa, że te cele są możliwe do osiągnięcia. Starosta Basiński dodał, że koncepcja rozwoju ZSLiZ została opracowana już wcześniej, za czasów, gdy starostą był S. Kubiak i jest to koncepcja realna.
Stanisław Kubiak nie był jednak przekonany. Dopytywał o planowaną ilość uczniów liceów w ZSLiZ. Dyrektor Sobieraj odpowiedziała, że zwykle jest to ok. 120 osób, w 2019 r. ich liczba może wzrosnąć do 200, ale potem prawdopodobnie znów utrzyma się na niższym poziomie. Starosta dopowiedział, że oszczędności w powiecie i niski poziom subwencji z budżetu państwa powodują, iż sytuacja nie jest łatwa, a najbliższe 2 lata będą najtrudniejsze dla oświaty. Na pytania S. Kubiaka o realne koszty realizacji celów nakreślonych przez dyrekcję placówki nie padła konkretna odpowiedź. Starosta powiedział tylko, że jeśli faktycznie nastąpi wzrost subwencji, to plany mogą być zrealizowane. S. Kubiak skwitował, że w takim wypadku jest to lista „pobożnych życzeń”, ale mimo wszystko życzy, aby one się spełniły. Starosta Basiński podsumował, że w tym momencie należy skupić się na finansach samego powiatu.
I Liceum Ogólnokształcące
Aleksandra Jasicka, dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego, jako druga przedstawiła swoją koncepcję rozwoju szkoły. Również położyła nacisk na poprawę zdawalności matur, szczególnie z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych. Nie jest przewidywana rozbudowa bazy, a jedynie jej modernizacja. Problemem są wysokie koszty, głównie związane z wynagrodzeniami. Według słów dyrektor planowana jest stopniowa wymiana kadry pedagogicznej na młodszą, powstanie biblioteki szkolnej oraz uruchomienie klasy ze zwiększoną liczbą lekcji wychowania fizycznego (profil siatkarski). Prowadzony jest program naprawczy dotyczący jakości nauczania. Dyrektor przewiduje, że jeżeli utrzyma się napływ uczniów na podobnym poziomie, wysokość subwencji zostanie utrzymana.
Tadeusz Dąbroś zapytał czy istnieje możliwość wprowadzenia do obiektu I LO innej placówki szkolnej. A. Jasicka odparła, że nie ona o tym decyduje, natomiast starosta Basiński wyraźnie podkreślił, że nie wyobraża sobie likwidacji I LO lub zmiany profilu szkoły. Dodał, że absolwenci tej placówki stanowią sulęcińską elitę. S. Kubiak zarzucił dyrektor LO brak konkretnej analizy i prognoz, jako że omówiona została tylko pewna wizja, mocne i słabe strony szkoły. A. Basiński tym razem odpowiedział, że w przypadku I LO może nastąpić obniżenie poziomu nauczania, bo niektórzy nauczyciele działają na niekorzyść szkoły. Wynagrodzenia kadry generują największe koszty, wezwał również do radykalnych zmian. Zarząd Powiatu chce utrzymać liczbę uczniów do 2019 r., kiedy dwa roczniki równocześnie zakończą edukację na poziomie podstawowym i gimnazjalnym, zgodnie z reformą systemu oświaty. Andrzej Żelechowski wtrącił, że placówki szkolne prowadzi Zarząd Powiatu, nie należą one do S. Kubiaka. To niejako wywołało radnego, który zapytał ilu faktycznie uczniów jest w stanie pomieścić budynek I LO. Dodał, że proporcje kosztów placówki wynikają głównie z powodu niskiej liczby uczniów przy gabarytowo dużym obiekcie. Dyrektor Jasicka odpowiedziała, że obecnie w szkole jest 6 oddziałów, a placówka może pomieścić 12. Starosta poinformował, że dane o które wnioskował podczas posiedzenia Komisji radny Kubiak zostały przedstawione, uważa dalszą dyskusję na ten temat za bezcelową, złożył więc wniosek formalny o jej zakończenie. 9 radnych poparło wniosek, 4 było przeciw. Dyskusję nad sprawami oświaty zakończono, co spowodowało, że swojej koncepcji nie przedstawiła dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego.
Podjęte uchwały
Projekt uchwały w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Sulęcinie z działalności za rok 2016 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w powiecie sulęcińskim na 2017 odczytała sama kierownik PCPR Joanna Różańska, a następnie został on jednogłośnie podjęty przez Radę. Ze Sprawozdania wyłuskałem kilka ciekawych informacji. Średnie miesięczne wydatki na utrzymanie dziecka w sulęcińskim Domu Dziecka wyniosły w 2016 r. 3 103,03 zł. W 2016 r. łącznie 90 dzieci przebywało w rodzinach zastępczych (47 w spokrewnionych), wobec siedmiorga dzieci wszczęto procedurę adopcyjną, dla 5 z nich orzeczono adopcje rodziny polskiej, 1 rodziny francuskiej, 1 adopcja zagraniczna jest w toku. W 2016 r. PCPR wydatkowało środki w wysokości 496 150,82 zł. Placówka nadal cierpi na pewne braki kadrowe oraz lokalowe, w tym konieczne jest dostosowanie budynku Centrum do potrzeb osób niepełnosprawnych.
Kolejny projekt uchwały, dotyczący określenia zadań, na które przeznacza się środki PFRON w 2017 r. również odczytała Joanna Różańska, który jednogłośnie został podjęty. Łączne środki PFRON przeznaczone dla powiatu sulęcińskiego wynoszą 1 100 494,00 zł, z czego 80 tys. będzie przeznaczone na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej, natomiast 1 020 494,00 zł na zadania związane z rehabilitacją społeczną (warsztaty terapii zajęciowej niespełna 720 tys. zł, 144 tys. zł na dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne itp., 102 tys. na dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych).
Nowy ustrój szkolny
M. Apanowicz odczytała projekt uchwały w sprawie dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych do nowego ustroju szkolnego oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie Powiatu Sulęcińskiego na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. Projekt uzyskał pozytywne opinie Lubuskiego Kuratora Oświaty oraz nauczycielskich związków zawodowych. Radny Kubiak zapytał, czy Zarząd przewiduje zmiany w strukturze szkół. Starosta Basiński odpowiedział, że jeśli będzie taka potrzeba, strukturę będzie można zmienić. Uchwałę podjęto przy 12 głosach za, jednym przeciwnym, jedna osoba wstrzymała się od głosu. Zakłada ona praktycznie pozostawienie obecnej struktury szkół, I LO, a w ramach ZSLiZ II LO, III LO dla dorosłych, Technikum, Branżowej Szkoły I Stopnia i Szkoły Policealnej. W ramach SOSW prowadzona będzie Szkoła Podstawowa Specjalna, a w niej również ostatnie roczniki Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy. S. Kubiak zasugerował odłożenie tego tematu, gdyż dopiero teraz radni otrzymali szczegółowe informacje.
Budżet 2017 i Wieloletnia Prognoza Finansowa
Projekt uchwały zmieniającej uchwałę budżetową przedstawiła skarbnik powiatu Anna Kulczyńska. Zmiany w strukturze dochodów dotyczyły przede wszystkim subwencji z budżetu państwa i dotacji celowych – subwencja ogólna zmniejszyła się o 154 745,00 zł, natomiast dotacja celowa od Gminy Sulęcin na zakup ambulansów wyniosła 110 tys. zł. W ostatecznym rozrachunku dochody budżetu zmalały o 23 633,00 zł. Wydatki powiatu również zmniejszyły się o tę kwotę. 110 tys. zł dotacji celowej z gminy przeznaczono na zakupy inwestycyjne (ambulanse), zrezygnowano z inwestycji w dziale administracja publiczna (62 700,00 zł), wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników oświaty i dodatkowe wynagrodzenia roczne zmniejszyły się łącznie o 36 410,00 zł, w tym w liceach ogólnokształcących o 20 620,00 zł. Po zmianach łączne dochody budżetu powiatu wyniosą 45 311 520,78 zł (bieżące 39 916 686,89 zł), natomiast wydatki łączne 46 328 520,78 zł (bieżące 38 562 467,51 zł), nadal planowany jest deficyt budżetowy. 12 radnych poparło projekt uchwały, 2 wstrzymało się od głosu.
Analogicznie do uchwały zmieniającej budżet, dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2030. W każdym kolejnym roku przewidywane jest zachowanie wskaźnika spłaty zobowiązań. Wśród inwestycji w realizacji są Rozbudowa i wyposażenie SOSW w Sulęcinie, scalanie gruntów wraz z zagospodarowaniem poscaleniowym wsi Krępiny i Krzeszyce oraz wsi Ownice w gminie Słońsk. Uchwała została podjęta jednogłośnie.
Interpelacje, wnioski, zapytania radnych
Ostatni punkt obrad rozpoczął T. Dąbroś, przypominając o konieczności złożenia przez radnych oświadczeń majątkowych. Było to jednak dopiero preludium do kolejnych wystąpień, niektórych dość emocjonalnych.
Patryk Lewicki zaczął od pytania o utworzenie klasy sportowej w I LO, zgodził się, że należy podjąć kroki wobec „środowiska, które niszczy” LO. Chciał również dowiedzieć się o modernizację SOSW. Odpowiedział mu Grzegorz Zawadzki, członek Zarządu Powiatu. Nie planuje się klasy stricte sportowej, a jedynie z rozszerzonym programem wf, trwają rozmowy z PFRON o dofinansowanie modernizacji SOSW, niedługo odbędzie się postępowanie przetargowe.
Do spraw oświaty wrócił w swoim wystąpieniu S. Kubiak. Zaczął od tego, że jego zdaniem starosta zablokował dyskusję i przez to nie została przedstawiona koncepcja dotycząca SOSW. Nie było również mowy o wysokości subwencji, „pustym” budynku I LO, zmianach dydaktycznych, zachęt materialnych dla uczniów np. dowozu do szkół i internatu. Stwierdził, że Zarządowi chodzi tylko o dotrwanie do końca kadencji, a z bilansu wynika, że sytuacja finansowa szkół będzie ciężka i konieczne będą dopłaty z powiatu. T. Dąbroś stwierdził, że dyskusja nie została zablokowana przez starostę lecz przez Radę w głosowaniu. Sam starosta Basiński odniósł się do zarzutów, mówiąc, że czasu było dużo, temat był poruszany na posiedzeniach Komisji, natomiast co do zachęt, to są nierealne, bo powiat powinien oszczędzać. Ponownie wniósł o zakończenie tego tematu. S. Kubiak, który stwierdził, że radni otrzymali bardzo dużo informacji podczas sesji, chciał się do nich odnieść, sugerował wcześniej odłożenie tematu, żeby radni mogli się zapoznać z materiałami.
W tym samym temacie wypowiedział się Sławomir Słonik. Jego zdaniem temat oświaty jest skomplikowany, ale istotny. Podczas posiedzenia Komisji przekazano bardzo wiele informacji. Nie rozumie co ma dać radnemu Kubiakowi informacja o wartości subwencji w przeliczeniu na ucznia w ostatnich latach lub prognoza liczby uczniów, o które radny wnioskował. Jego zdaniem dyrektorzy robią wszystko, aby przyciągnąć nowych uczniów. Ponadto S. Słonik wniósł o przeznaczenie wolnych środków na wykonanie ścieżki rowerowej w kierunku Miechowa, otrzymał informację, że burmistrz Sulęcina złożył do Zarządu wniosek, że dofinansuje taką inwestycję. Starosta odpowiedział, iż burmistrz już kiedyś obiecywał wsparcie, ale pomimo posiadanych nadwyżek, nie zrealizował zamierzenia. A. Basiński stwierdził ponadto, w czym wtórował mu T. Dabroś, że w powiecie są drogi w bardzo złym stanie, nie można więc przedłożyć celu rekreacyjnego ponad niezbędne inwestycje, a i na nie może nie wystarczyć środków.
S. Kubiak odniósł się do pierwszej części wypowiedzi S. Słonika, podając, że powiat dokłada milion zł do oświaty, maleje subwencja na ucznia, potrzebne są konkretne decyzje i zachęty dla uczniów. Emocjonalnie zareagował Andrzej Żelechowski, mówiąc, że przez S. Kubiaka stracił zdrowie, a także stwierdził, że nie on jeden tu jest, liczy się praca a nie gadanie. Jak widać nie obyło się bez uszczypliwości i złośliwych uwag.
Radny Słonik odpowiedział S. Kubiakowi, że zdaje sobie sprawę z wagi danych i koncepcji rozwoju placówek oświatowych, a następnie wrócił do kwestii ścieżki rowerowej. Podkreślił, że Sulęcin jest znany z dróg rowerowych i należy kontynuować ten kierunek, nie jest to jedynie „chciejstwo”. A. Basiński stwierdził, że on jest za tworzeniem ścieżek rowerowych, lecz obecnie nie ma takiej możliwości, dodał, że ma świadomość finansową powiatu do 2030 r. i jeżeli nie nastąpi wzrost dochodów, oznaczać to może problemy dla przetrwania powiatu. Teraz muszą wystarczyć obecne ścieżki i leśne trasy rowerowe, ważniejsze są edukacja i bezpieczeństwo. S. Kubiak zgodził się, że budowa nowych ścieżek rowerowych nie może być priorytetem. Na koniec A. Żelechowski w swojej wypowiedzi zarzucił S. Kubiakowi, że on jest winien obecnej złej sytuacji powiatu sulęcińskiego, inne powiaty nie mają takich problemów.
Można rzec w podsumowaniu, że XXXIV sesja Rady Powiatu dotyczyła przede wszystkim kwestii edukacji, a konkretniej koncepcji jej rozwoju. Pozostałe tematy zostały przyćmione przez punkty dotyczące oświaty. Miejscami było dość burzliwie, jednak przez większość czasu dominowała merytoryczna dyskusja. Wydaje się, że temat nie został jeszcze wyczerpany i zapewne powróci za jakiś czas.

Grzegorz Tyliszczak

10 odpowiedzi na ten artykuł
  1. Znowu problemy w LO i.. Stronniczość rozwiązań :) Świetnym nauczycielom, wzorowo wywiązującym się ze swoich obowiązków, grozi usunięcie ze szkoły. To wręcz zabawne.. Może usunąć także „działających na szkodę szkoły” uczniów? Wtedy zacznie się ona rozwijać!

  2. Wcześniej w tej szkole pracowali ci sami nauczyciele. Poziom, zachowanie uczniów też chyba nie zmieniło się drastycznie, i nie było problemów. Nie skarżyli się uczniowie, nie narzekali nauczyciele. Problemy pojawiły się kiedy……. Może prościej zamiast wymieniać starą ale sprawdzoną, zaangażowaną i doświadczoną kadrę, wymienić……?

  3. To co się w tej szkole wyprawia to jest paranoja.. Śmiem twierdzić iż widać w tej całej sytuacji powiązania z komuną.. Skoro za wszelką cenę próbujecie zwalić winę na nauczycieli i uczniów. Jedynym wadliwym elementem jest tutaj dyrektor szkoły. Wszyscy wiedzą że trzymacie ją na siłę byleby do emerytury.. Jeżeli to wasze kolesiostwo jest ważniejsze niż wizerunek i istnienie szkoły to tylko pokazuje jakimi osobami jesteście .. Zwracam się tutaj do całego tego cyrku.. Który tym rządzi.

  4. Jedynym mądrym Radnym w naszym powiecie jest Kubiak.O całej reszcie szkoda gadać.A szczególnie jeden z tej reszty to już jest całkiem „fiksum dyrdum”.

  5. No to baw się dalej „mieszkańcu”.Zapewne jesteś doskonale poinformowany i wiesz co piszesz.

  6. Kubiak kontra Lewicki gdyby przeszli test na inteligencje itd Ciekawe ktory zakazalby publikacji he he he

  7. „Stopniowa wymiana kadry pedagogicznej na młodszą…” rozumiem , że zacznie się od pani dyrektor, bo do najmłodszej kadry już chyba nie należy. „Niektórzy nauczyciele działają na niekorzyść szkoły..” Ciekawe, którzy? Ci co mają odwagę korzystać z wolności słowa? To za to teraz karze się ludzi z Sulęcina? A może trzeba też by było wymienić uczniów , którzy wysłali pismo do kuratorium? Paranoja. Jedyne co to mieć nadzieję, że wygra normalność i uczciwość. Zastanawiam się też, dlaczego jest zgoda na takie słowa i takie postępowanie?

  8. Jedyny „szkodnik” przyszedł do tej szkoły nie wiadomo skąd, nie wiadomo po co. Zaczął psuć po kolei wszystko co dobre, nie zważając na tradycje szkoły, zaangażowanie uczniów i nauczycieli. I nie chce odejść!

  9. Nie wiem po co autor cytuje wypowiedzi Radnego Żelechowskiego.To tylko emocje nie mające nic wspólnego z tematem.

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
EWE gaz ogrzewanie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Skup złomu Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin

Opcje ustawień prywatności

Google Analytics

Korzystamy z usługi Google Analytics i Google AdSense, usługa Google Analytics służy do tworzenia statystyki stron internetowych świadczonej przez Google, dzięki której pliki cookie zostają zamieszczone na Państwa urządzeniu. Informacja wytworzona przez plik cookie, dotycząca korzystania przez Państwa z Serwisu będzie przekazana i przechowywana przez Google. Google będzie wykorzystywał te informacje w celu oceny korzystania przez Państwa z Serwisu, zestawiania raportów z działalności prowadzonej na witrynie dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług dotyczących działalności na witrynie i korzystania z internetu.

_utma, _utmb, _utmc, _utmt, _utmz, _ga

Close your account?

Your account will be closed and all data will be permanently deleted and cannot be recovered. Are you sure?