Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

W ostatnich miesiącach, po wyborach samorządowych, nowa Rada Miejska musiała zacząć intensywnie pracować w związku z zamykaniem starego i otwieraniem nowego roku (w tym budżetowego).

Jeszcze w grudniu 2018 r. Rada podjęła uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028 oraz uchwaliła budżet na rok 2019. W obecnym roku zaplanowano (do końca lutego br. kształt budżetu nie uległ zmianom – przyp. red.) dochody w wielkości 69 819 580,18 PLN (majątkowe 20 671 759,64 PLN), a wydatki w wysokości 104 963 487,26 PLN (majątkowe 40 426 006,39 PLN). Deficyt w wysokości 14 472 147,44 PLN ma być pokryty z pożyczki w wysokości 2 584 547,44 PLN oraz kredytu 11 887 600,00 PLN. Stosunkowo najwyższe wydatki przewidziane są na inwestycje w gospodarkę wodną i ściekową, oświatę i rodzinę. Za budżetem w takim kształcie głosowało 14 radnych, Jan Szymczyszyn wstrzymał się od głosu.

W sprawie budżetu na mijający rok 2018, dokonano zmniejszenia dochodów i wydatków. Dochody ogółem zmalały o 6 560 432,78 PLN, przy wzroście dochodów bieżących o 223 249,27 PLN, ale przy spadku dochodów majątkowych o 6 783 682,05 PLN. Wydatki zmalały o 12 950 818,48 PLN (wzrost bieżących o 379 571,00 PLN, spadek majątkowych o 13 330 389,48 PLN). Według stanu na koniec grudnia 2018 r. dochody budżetu miałyby więc wynieść 81 169 436,79 PLN (majątkowe 11 538 135,66 PLN), a wydatki 83 267 036,79 PLN (majątkowe 15 995 661,38 PLN). Zmiany wynikły głównie z przesunięcia inwestycji w modernizację oczyszczalni ścieków i sieci wodno-kanalizacyjnej na lata kolejne. Okazało się jednak że „stumilionowy budżet”, o którym tak szeroko mówiono, nie ziści się w kończącym się roku. Radni poparli zmianę w budżecie jednogłośnie przy 14 obecnych na sesji.

Rada podjęła również uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Długoszyn, w rejonie Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych. Za głosowało 11 radych, Agnieszka Lipska, Anna Wyczachowska i Robert Aleksandrowicz wstrzymali się od głosu, nieobecny był Stanisław Przybylski. Podczas grudniowej sesji Sulęcin wystąpił ponadto ze Związku Miast Polskich.

Na sesji styczniowej Gmina Sulęcin na mocy uchwały zwróciła się do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o udzielenie pożyczki na „Rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Sulęcinie wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w aglomeracji Sulęcin”. Pożyczka ma wynieść łącznie w latach 2019-2020 7 009 711,44 PLN, a jej zabezpieczeniem będzie weksel in blanco z deklaracją wekslową. Spłata ma być wykonana z dochodów własnych gminy. 14 obecnych radnych zagłosowało za uchwałą.

Aby móc zrealizować inwestycję wodno-kanalizacyjną konieczna była m.in. uchwała z akapitu powyżej, ale należało, również drogą uchwały, zwiększyć finansowanie z dotacji Funduszu Spójności Unii Europejskiej na ten cel do kwoty 8 008 796,37 PLN (wzrost wartości całej inwestycji ma wynieść 15 460 736,56 PLN). Konieczność taka wynikła w związku z droższymi propozycjami wykonania robót składanymi przez oferentów. Ten kształt uchwały również poparło 14 obecnych na sesji radnych.

Podczas sesji 28 stycznia 2019 r. zmieniono również statuty wszystkich sołectw Gminy Sulęcin, które nie były zmieniane od 1999 r., pomimo licznych zmian w prawie krajowym.
12 lutego br. odbyła się kolejna sesja dotycząca zagadnienia inwestycji wodno-kanalizacyjnej. Należało zmienić wartości w uchwale upoważniającej burmistrza do wystąpienia z wnioskiem o finansowanie z Funduszu Spójności UE. Kwota dotacji zmniejszyła się do 7 929 894,10 PLN, podczas gdy wartość inwestycji wzrosła o 15 117 675,23 PLN. Analogicznie należało zmienić uchwałę w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w WFOŚiGW w Zielonej Górze, choć kwota pożyczki nie uległa zmianie w stosunku do uchwały styczniowej. Obie uchwały podjęto jednogłośnie przy 13 radnych obecnych.

Jak dotąd, podczas sesji Rady Miejskiej nowej kadencji nie było zbyt wielu okazji żeby radni zgłaszali zapytania, interpelacje lub wnioski.

Grzegorz Tyliszczak

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin