SWWS
SWWS
SWWS
SWWS
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Z udziałem pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie, przewodniczącego Rady Miejskiej Zbigniewa Szczepańskiego, burmistrza Sulęcina Dariusza Ejcharta, zastępcy burmistrza Iwony Walczak, dyrektora Biblioteki Publicznej w Sulęcinie Natalii Januszkiewicz, zastępcy komendanta Państwowej Straży Pożarnej st. kpt. Rafała Sobczaka i dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie Andrzeja Żelechowskiego, 7 maja na terenie ośrodka odsłonięto płytę pamiątkową nasadzenia drzewka upamiętniającego 777 lecie otrzymania przez Sulęcin praw miejskich i 30 lecie Ośrodka Pomocy Społecznej. Oficjalnego upublicznienia tablicy i symbolicznego nasadzenia drzewka dokonali zaproszeni na uroczystość goście.

Tradycje opieki społecznej w Polsce sięgają początków XII wieku i wiążą się z działalnością zakonów i stowarzyszeń religijnych. Już w XVII wieku można znaleźć pierwsze formy zorganizowanej pomocy. Dopiero jednak po pierwszej wojnie światowej Polska zawarła w konstytucji zapis, że „Każdy obywatel ma prawo do opieki państwa nad jego pracą, a w razie braku pracy, choroby, nieszczęśliwego wypadku i niedołęstwa – do ubezpieczenia społecznego, które ustali osoba prawna”. Uchwalenie przez Sejm 16 sierpnia 1923 roku „Ustawy o opiece społecznej” dało w Polsce początek państwowego systemu opieki zdrowotnej. Dobrowolność, która byłą cechą dobroczynności została zastąpiona obowiązkiem udzielenia świadczeń z funduszy publicznych.

W 1970 roku utworzono zespoły opieki zdrowotnej, a w ich strukturze wyodrębniono działy służb społecznych. Dział Służb Społecznych przy Zespole Opieki Społecznej w Sulęcinie mieścił się w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Mirosława Dudka.
Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zostały utworzone ośrodki pomocy społecznej, jako gminne jednostki organizacyjne, posiadające status jednostki budżetowej.

Ośrodek Opieki Społecznej w Sulęcinie został utworzony uchwałą nr XI/50/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Sulęcinie z dnia 28 lutego 1990 roku i Zarządzeniem Naczelnika Miasta i Gminy Sulęcin z dnia 2 maja 1990 roku.
Kierownikami Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie byli: Łucja Saj w latach 1990-1999, Stanisław Kowalczyk w latach 1991-2001, Elwira Kisiała w latach 2002-2012, a od sierpnia 2012 roku Andrzej Stefan Żelechowski.

Ośrodek Pomocy Społecznej na przestrzeni lat przechodził transformację. Obecnie jego rolą jest nie tylko przyznawanie zasiłków pieniężnych, ale również realizacja zadań z zakresu świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego; to pomoc nakierowana na działalność środowiskową, profilaktykę i integrację, to przede wszystkim praca socjalna, usługi asystenta rodziny, asystenta osoby niepełnosprawnej, usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze, świadczenie gorącego posiłku, piecza zastępcza, ośrodki wsparcia.

Od 2012 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Sulęcinie wzbogacił swoją ofertę poprzez realizację wielu projektów finansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w zakresie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i ich integracji ze środowiskiem lokalnym, również poprzez realizację wielu programów rządowych.
W strukturach Ośrodka Pomocy Społecznej w Sulęcinie działają placówki wsparcia dziennego: Dzienny Dom Senior+ w Sulęcinie, Klub Senior+ w Żubrowie i osiem świetlic środowiskowych.

Ośrodek Pomocy Społecznej jest współorganizatorem wielu cyklicznych wydarzeń społeczno-integracyjnych takich jak: Jarmark Koguci, Wigilia Miejska, Grzybobranie w ramach umowy partnerstwa lokalnego na rzecz ekonomii społecznej pod nazwą Skuteczni w Partnerstwie Regionu. W świetlicach środowiskowych wspólnie z radami sołeckimi i ochotniczą strażą pożarną organizujemy wydarzenia kulturalne i artystyczne z udziałem dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów. W trudnym czasie pandemii pracownicy OPS aktywnie wspierają mieszkańców Miasta i Gminy Sulęcin, m. in. Świadcząc nieprzerwanie usługi w miejscu zamieszkania.

Dyrektor OPS w Sulęcinie Andrzej Stefan Żelechowski


fot. M. Barden

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa
Gryfstone kamienie kostka brukowa