Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

Moja legenda o Sulęcinie i okolicach
Moja legenda o Sulęcinie i okolicach

Szanowni Państwo!
Stowarzyszenie Strefa Działań Twórczych „iCoTam” zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie literackim pt. „Moja legenda o Sulęcinie i okolicach”.

Konkurs polega na napisaniu własnoręcznie legendy o Sulęcinie z wykorzystaniem jednego autentycznego elementu powiązanego z naszym miastem lub jego okolicami.
Celem naszego konkursu jest popularyzacja historii Sulęcina i okolic, upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii, zabytkach, przyrodzie i ważnych osobistościach historycznych,a także propagowanie utalentowanych twórców. Nasz konkurs to literacka przygoda i doskonała zabawa oraz, a może i przede wszystkim, doskonała promocja regionu i ziemi sulęcińskiej. O dacie ogłoszenia wyników poinformujemy pisemnie, telefonicznie oraz e-maliowo oraz na stronie stowarzyszenia: www.icotam.pl
Po rozstrzygnięciu konkursu zamierzeniem organizatorów będzie publikacja nagrodzonych i wyróżnionych prac w formie książkowej ze specjalnie przygotowanymi ilustracjami artystów ASP.

Konkurs trwa od (składnie prac) 02.11.2010 do 28.01.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego)
na adres: Stowarzyszenie „iCoTam”, os. Ostrówek 20, 69-200 Sulęcin, osobiście w: Kwiaciarni „Frezja” przy ul. Żeromskiego, w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie oraz na adres e-mailowy: kontakt@icotam.pl – z dopiskiem konkurs literacki – „Moja Legenda o Sulęcinie i okolicy”

Gwarantujemy bardzo atrakcyjne nagrody dla najciekawszych prac.

REGULAMIN KONKURSU
I. Organizator konkursu
Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Strefa Działań Twórczych – „iCoTam” w Sulęcinie.

II. Tematyka prac konkursowych
Uczestnicy konkursu mają za zadanie napisać legendę o Sulęcinie i okolicach, powiązaną jednak z miejscami, postaciami, dziejami, albo faktami historycznymi naszego miasta (może to być tylko jeden element autentyczny – reszta natomiast może być fikcją).

III. Udział w konkursie
Konkurs literacki „Moja legenda o Sulęcinie i okolicach” (dalej – Konkurs) skierowany jest do wszystkich mieszkańców Sulęcina i okolic oraz dla wszystkich zainteresowanych w trzech kategoriach wiekowych:
Kategoria I – szkoły podstawowe i gimnazja,
Kategoria II – szkoły ponadgimnazjalne,
Kategoria III – młodzież nieucząca się i dorośli,
Uczestnik konkursu może złożyć kilka prac literackich wykonanych samodzielnie, wcześniej niepublikowanych i nienagradzanych w innych konkursach.

VI. Cele konkursu
Celem konkursu jest:
• Popularyzacja historii Sulęcina i okolic.
• Upowszechnianie wiedzy o lokalnej historii, zabytkach, miejscach pamięci, osobach, przyrodzie.
• Kształtowanie postaw patriotycznych mieszkańców poprzez możliwości indywidualnej wypowiedzi artystycznej związanej z małą ojczyzną, miejscem zamieszkania.
• Zainteresowanie mieszkańców bogactwem dziedzictwa kulturowego Sulęcina i okolic.
• Inspirowanie mieszkańców oraz rozwijanie umiejętności twórczych i literackich. Rozwijanie wyobraźni
• Promowanie i kształtowanie twórczej postawy wobec literatury.
• Ujawnianie talentów i promocja uzdolnionych twórców.
• Propagowanie czytelnictwa wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
• Promocja miasta Sulęcin, jego okolic i mieszkańców.
• Przygotowanie dzieci i młodzieży do aktywnego uczestnictwa w kulturze.
.
V. Forma prac konkursowych
Praca konkursowa powinna być opatrzona tytułem, wydrukowana na papierze formatu A4, maksymalnie 3 strony, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, lub przesłana elektronicznie na adres: kontakt@icotam.pl z dopiskiem konkurs literacki.
Praca powinna zawierać na odwrocie dane: tytuł legendy, imię i nazwisko autora, kategoria wiekowa, wiek, szkoła, numer telefonu i adres e-mailowy. W Konkursie wezmą udział prace napisane w języku polskim.

VI. Terminarz konkursu
Konkurs trwa od 02.11.2010 do 28.01.2011 r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: Jacek Filipek, os. Ostrówek 20, osobiście w: Kwiaciarni „Frezja” przy ul. Żeromskiego, w Bibliotece Publicznej w Sulęcinie oraz na adres e-mailowy: kontakt@icotam.pl – z dopiskiem konkurs literacki – „Moja Legenda o Sulęcinie i okolicy”

VII. Ocena prac konkursowych
1. Oceny złożonych prac dokona Komisja Konkursowa powołana przez Organizatora.
2. Komisja Konkursowa dokona oceny prac kierując się kryteriami:
• zgodność z tematem konkursu,
• styl opisu, legendy –będą oceniane również pod względem:
1. oryginalności, pomysłowości,
2. wartości artystycznych,
3. wartości językowych,

Decyzja Komisji Konkursowej w przyznawaniu nagród jest ostateczna.

VIII. Nagrody
1. Przewiduje się przyznanie trzech nagród głównych w każdej kategorii wiekowej oraz przyznane będą ewentualne wyróżnienia i dyplomy okolicznościowe.
2. Wszystkie nagrodzone oraz wyróżnione legendy zostaną opublikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia ”iCoTam”, oraz w mediach współpracujących ze stowarzyszeniem.

IX. Postanowienia końcowe
1. Nadsyłając prace na konkurs autor zgadza się na jej późniejsze upowszechnienie przez organizatora na jego stronie internetowej oraz innych mediach z nim współpracujących
2. Koszty przygotowania i dostarczenia pracy na Konkurs ponosi uczestnik Konkursu.
3. Prace nie będą zwracane uczestnikom Konkursu.
4. Prace nadesłane na konkurs stają się własnością organizatora.
5. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania powyższych prac w celach promocyjnych bez uiszczania honorarium.
6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu.
7. O dokładnym terminie ogłoszenia wyników i cyklu imprez towarzyszących uczestnicy zostaną powiadomieni e-mailowo bądź telefonicznie.
8. Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacja niniejszego regulaminu.

Nadesłał
Jacek Filipek

Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS