Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Druga już sesja w czerwcu (pierwsza dotyczyła wyłącznie sprawozdania finansowego i udzielenia absolutorium burmistrzowi) odbyła się 25 czerwca 2018 r. Tym razem podjęto dość różnorodne tematy. Na obradach nieobecny był burmistrz oraz czworo radnych. Sesja rozpoczęła się od rozszerzenia porządku o punkty dotyczące podjęcia 3 uchwał. Zgodnie z porządkiem kolejnym punktem były interpelacje radnych.

Agnieszka Lipska zapytała o sytuację z przekształceniem Zespołu Szkół Licealnych i Zawodowych w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, nawiązując do naszej publikacji. Najbardziej interesowało ją co w takim wypadku stanie się z liceami w ZSLiZ. Zastępca burmistrza Iwona Walczak odpowiedziała, że Gmina otrzymała taką samą odpowiedź Starostwa, jaką otrzymał również portal Sulęcin24, nie może więc dodać nic więcej. Radna wróciła do omawiania sytuacji pewnej rodziny, której losem interesuje się od pewnego czasu. Rodzina otrzymała odpowiedź odmowną na wniosek o mieszkanie komunalne. I. Walczak postara się im pomóc, zaprosiła ich do siebie. A. Lipska dopytała również o lokal dla grupy anonimowych alkoholików „Źródło”, który nie może już znajdować się w budynku Sulęcińskiego Ośrodka Kultury. Jacek Filipek odpowiedział, że przepisy nie zezwalają na to, aby grupy AA miały siedzibę w ośrodkach kultury. Były skargi rodziców dzieci uczęszczających na zajęcia do SOK. I. Walczak dodała, że poszukuje się nowego pomieszczenia, m.in. są próby przeniesienia go do Domu Joannitów. Ponadto również grupa Zuchów musiała przenieść się z SOK.

Wynajem sali dla Badminton 4 All
Dalej radna zapytała o wypowiedzenie wynajmu sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków Badminton 4All. Wiceburmistrz odpowiedziała, że wszystkie umowy kończą się z czerwcem, a od września mogą być odnawiane. Powinny trwać rozmowy grup i osób zainteresowanych z dyrekcją szkoły. Do tematu zgłosił się również Adam Miglujewicz z pytaniem retorycznym czy burmistrz i jego otoczenie są w ogóle zainteresowane, żeby dzieci z Badminton4All w ogóle mogły ćwiczyć. Wsparcie jest jedynie dla drugiego stowarzyszenia. Wniosek o salę został złożony 22 maja, dyrektor nie odpowiedział na piśmie. Iwona Walczak odpowiedziała, że z tego co wie, rozmowy się toczą, lecz nie wiadomo czy umowa zostanie podpisana. Gmina nie ingeruje w relację szkoła–stowarzyszenie i nie będzie niczego wymuszać.

Radny Miglujewicz zapytał również dlaczego na dzień sesji nie ma na oficjalnej stronie internetowej Urzędu informacji o sukcesie sportowym Roberta Aleksandrowicza. I. Walczak odpowiedziała, że zamieszczane są tam informację, które są nadsyłane przez zainteresowanych, jeśli taka informacja została faktycznie przekazana, zostanie opublikowana (taka notka ukazała się na Sulecin.pl 2 lipca – przyp. red.). Jan Szymczyszyn, który prowadził obrady LIV sesji dodał, że konflikt z R. Aleksandrowiczem i Badminton4All toczy się już zbyt długo, w relacjach potrzeba taktu. Jego zdaniem powinno się dogadać ze szkołą, aby wynająć stowarzyszeniu salę.

Anna Wyczachowska zwróciła się o zawieszenie w Wędrzynie na przystankach w obie strony rozkładów jazdy. Otrzymała ponadto odpowiedź, że studzienka przy willi generalskiej należy do Powiatu i tam zostanie przekazana prośba o naprawę. Radna interesuje się nadal przejęciem drogi Skarbu Państwa przez Gminę. Kolejnym etapem powinno być złożenie wniosku przez Gminę do wojewody. A. Wyczachowska na koniec zwróciła się aby skosić trawę przy cmentarzu w Sulęcinie.

Jan Szymczyszyn zwrócił się o naprawę nawierzchni ulicach Paska i Okopowej po tym jak zostanie zakończona naprawa jezdni na ulicy Plater. Iwona Walczak odpowiedziała, że większy remont ulicy J. Paska możliwy jest dopiero po modernizacji kanalizacji, mniejsze naprawy powinny być wykonane. A. Miglujewicz dopytał czy Gmina jest świadoma, że na skrzyżowaniu Paska z Poznańską większe samochody ciężarowe muszą wjeżdżać na chodnik żeby się minąć. Wiceburmistrz jest świadoma tego faktu, ale nie ma alternatywy dla tego objazdu.

I. Walczak ponadto dodała, że nie otrzymano odpowiedzi z Agencji Mienia Wojskowego w sprawie użyczenia Gminie kąpieliska przy jeziorze w Wędrzynie. Ze sprawozdania z prac burmistrza w okresie między sesjami przedstawionego przez Iwonę Kaszubę najważniejszymi informacjami były te, że na postępowanie o budowę nowego targowiska miejskiego nie wpłynęła wówczas żadna oferta, unieważniony został też przetarg na rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody (ogłoszone zostały ponownie – przyp. red.).

Sprawozdanie SOK za 2017 r.
Jacek Filipek, dyrektor SOK, przedstawił następnie sprawozdanie Ośrodka za rok 2017. W ubiegłym roku zorganizowano 150 wydarzeń, w tym 30 plenerowych. Łącznie wzięło w nich udział 20 tysięcy osób. Anna Wyczachowska zapytała dyrektora o współpracę z sołectwami, o którą zabiegała już wcześniej. Jej zdaniem ważne jest, aby organizować coś wspólnie. J. Filipek odpowiedział, że nie było zainteresowania współpracą ze strony sołtysów. A. Miglujewicz jest zadowolony z jakości pracy SOK, zapytał tylko w kontekście wyboru J. Filipka na kolejną kadencję o tryb jego wyboru. Kadencja została mu przedłużona zgodnie z przepisami właściwej ustawy, która to przewiduje. Zbigniew Dauksza podkreślił, że liczba uczestników wydarzeń organizowanych przez SOK przekracza niemal dwukrotnie liczbę mieszkańców Sulęcina i jest wielkim sukcesem Ośrodka.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi w 2017 r.
Do tego punktu jedyne pytanie zgłosił A. Miglujewicz – o obligatoryjny zwrot dotacji 20 tys. zł przez piłkarską „Stal” Sulęcin. Iwona Walczak poinformowała, że wpłynął wniosek o umorzenie zwrotu i otrzymał pozytywną decyzję.

Uchwały
Jednogłośnie (11 radnych za) podjęto uchwałę w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga szkolnego, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego. Zmiany były konieczne w związku ze zmianą właściwej ustawy, która ograniczyła liczbę godzin specjalistom.
O zmianie wynagrodzenia burmistrza już pisaliśmy: https://sulecin24.pl/starosta-i-burmistrz-z-mniejszymi-zarobkami/. Adam Miglujewicz przypomniał, że podczas posiedzenia komisji oświadczył, że będzie przeciw, gdyż sądził, że jest to zabieg PR-owy przed wyborami. Dopiero później dowiedział się, że obniżka wynagrodzenia wymuszona jest rozporządzeniem Rady Ministrów. Jednak według niego ideą rozporządzenia było większe ograniczenie wynagrodzeń samorządowców. Zaapelował do Jeremiego Borowca, członka PiS, aby był przeciwny tak niewielkiej, zdaniem Miglujewicza, obniżce. Iwona Walczak poinformowała tylko, że zgodnie z rozporządzeniem dodatek funkcyjny burmistrza jest niższy niż księgowego w szkołach publicznych. J. Szymczyszyn przypomniał, że Rada Miasta Gorzowa Wlkp. nie obniżyła wynagrodzenia prezydenta. I. Walczak przedstawiła, że w podobnej sytuacji możliwe jest wydanie przez wojewodę odgórnego postanowienia, co doprowadzić może do tego, że burmistrz wcale nie otrzyma swojego wynagrodzenia. W jej wypadku musiała wyrazić zgodę na obniżenie jej wynagrodzenia o 1700 zł. Z. Dauksza dodał, że dopiero co udzielono burmistrzowi absolutorium, rozliczany jest co rok za realizację budżetu, a mimo tego ponosi konsekwencje za nie swoje przewiny. Zapowiedział, że poprze obniżkę wynagrodzenia aby nie tworzyć dalszych problemów. A. Miglujewicz częściowo zgodził się, że to nie władza centralna powinna ustalać wynagrodzenia w samorządach, ale skoro już tak jest, należy to uszanować i przyjąć zmiany. w głosowaniu za obniżką głosowało 8 radnych, 3 wstrzymało się od głosu.

Dokonano również zmiany Uchwały budżetowej na rok bieżący. Spora zmiana dotyczyła zwrotu środków zaplanowanych na naprawę drogi powiatowej Sulęcin – Żubrów. Środki w kwocie 420 tys. zł zostaną przeznaczone na remonty dróg gminnych. Największą kwotą w części dochodów było 200 tys. zł w dziale Administracja publiczna (zwrot dotacji celowej). W wydatkach 150 tys. zł przeznaczono na inwestycje w dziale kultury, 52 560,00 zł przeznaczono na zakup energii, usług pozostałych i szkolenia w administracji publicznej. Ponadto przeksięgowano pomiędzy pozycjami w działach oświata i kultura fizyczna. Dochody zwiększono łącznie o 229 965,96 zł (majątkowe 200 tys. zł), wydatki również o 229 965,96 zł (majątkowe o 160 513,43 zł). Po zmianach dochody budżetu mają wynieść 96 292 605,54 zł (majątkowe 25 122 682,77 zł), wydatki, natomiast, 105 385 171,24 zł (majątkowe 41 546 170,92 zł). Za podjęciem uchwały głosowało 9 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Wolne wnioski i informacje
Ostatni punkt porządku rozpoczęło głosowanie nad kolejnością propozycji do budżetu obywatelskiego 2019 r. Tradycyjnie losowała Magda Podburaczyńska.

Krystian Bielecki zwrócił się o kontrolę w ZUK Sp. z o.o., gdyż śmietniki nie są opróżniane regularnie. Dodatkowo zawnioskował o uprzątnięcie drogi na Uroczysko Lubniewsko i okolic cmentarza w Żubrowie. Iwona Walczak poinformowała, że był problem z ilością pracowników publicznych. Magda Podburaczyńska zgłosiła, że w Ostrowie są 2 tablice informacyjne, w tym jedna uszkodzona, która i tak jest zbędna, dlatego wnioskowała o jej usunięcie. Grzegorz Zjawiński jako współwłaściciel „Mariny” zwrócił się o nadanie nazwy drodze prowadzącej na ośrodek, aby łatwiej było tam trafić potencjalnym klientom. Zaproponował nazwę Zielona. A. Miglujewicz poinformował, że wysepka na rondzie Włodarczaka jest mocno zapuszczona. J. Szymczyszyn podziękował za przekazanie policji jego wniosku dotyczącego skrzyżowania Paska z Okopową.

Kolejna, różnorodna tematycznie, sesja Rady Miejskiej w czerwcu dobiegła końca. Okazało się, że nie była to ostatnia sesja w tym miesiącu. Radni zebrali się ponownie 27 czerwca aby ustalić drogą uchwały dopłaty dla odbiorców indywidualnych w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków. Ustalono stawkę 0,11 zł za m3 wody oraz 0,89 zł za m3 odebranych ścieków. Takie stawki mają obowiązywać od 1 lipca do 31 grudnia 2018 r.

Grzegorz Tyliszczak

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin