Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

23 kwietnia 2018 r. odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej. Tym razem porządek obrad rozpoczynał się od interpelacji i zapytań radnych. W dalszej części zaplanowano dyskusję nad dziewięcioma projektami uchwał o dość różnorodnej tematyce.

Interpelacje i zapytania

Część interpelacyjną rozpoczął Adam Miglujewicz pytaniem kiedy ogłoszony zostanie przetarg na modernizację oczyszczalni ścieków. Podkreślił, że zapowiadano tę inwestycję wartą 39 milionów zł na rok bieżący. Burmistrz Dariusz Ejchart odpowiedział, że obecnie radca prawny weryfikuje Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia, która liczy ponad 200 stron.

Dalej radny zwrócił się o informację na jaką wartość opiewa umowa reklamowa między „Olimpią” Sulęcin, a Zakładem Usług Komunalnych Sp. z .o.o. w Sulęcinie. Burmistrz nie był w stanie z pamięci przytoczyć tej wartości, podczas przyjmowania sprawozdania budżetowego ZUK za rok 2017 podczas czerwcowej sesji ma być wyszczególniona ta kwota.

Następnie A. Miglujewicz wrócił do kwestii świadczenia usług przez Michała Deptucha na rzecz Urzędu Miejskiego. D. Ejchart odpowiedział, że były burmistrz nie przedłużył umowy z końcem marca, gdyż podjął pracę gdzie indziej. Radny upomniał się o zakres obowiązków M. Deptucha w Radzie Nadzorczej ZUK, na co burmistrz odparł, że jego pytanie zostało skierowane do Zarządu Spółki.

Radny Miglujewicz ponownie zapytał o planowanie wykorzystania przez burmistrza zaległego urlopu, Sekretarz Gminy Iwona Kaszuba odpowiedziała, że jest on planowany na maj. Kolejnym powracającym tematem było uregulowanie kwestii wynagrodzenia Zbigniewa Daukszy w ubiegłych latach, o czym pisałem już kilkakrotnie. Radny tym razem zapytał, czy na konto Szkoły Podstawowej im. Polskich Olimpijczyków wpłynęły już jakieś kwoty z innych szkół z tytułu wystawionych not księgowych oraz czy ustalono liczbę członków lokalnego Związku Nauczycielstwa Polskiego w latach 2010-2012.

Burmistrz zapowiedział odpowiedź na piśmie. Kolejne pytanie dotyczyło nieprawidłowości w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej oraz czy zostały wykonane jakieś kontrole tej jednostki. Burmistrz potwierdził, że został zlecony audyt ZGM. Radnego zainteresowały ponadto inwestycje w CZG-12, dowiedział się bowiem, że wydano decyzję środowiskową na elektrociepłownię. D. Ejchart odpowiedział, że rozpoczęły się rozmowy pomiędzy CZG-12 a firmą ze Śląska w sprawie elektrociepłowni, lecz są na etapie listów intencyjnych, szczegółów jednak nie zna. W toku rozmowy okazało się, że radny ma na myśli biogazownię, która jest inną inwestycją i to na nią wydano decyzję środowiskową, obecnie przygotowywany jest projekt. Paliwem ma być kukurydza oraz „zielony” odpad z CZG-12. Rady dodał, że ma być też wykorzystywany pomiot ptasi i gnojowica i obawia się o zapach wydobywający się z instalacji.

Ostatnim tematem podjętym w tym punkcie przez radnego był tegoroczny konkurs na popularyzację badmintona. Po raz kolejny żadnych środków nie przeznaczono dla stowarzyszenia „Badminton 4All”, pomimo że uzyskało pozytywną ocenę komisji konkursowej. A. Miglujewicz zapytał wręcz burmistrza dlaczego dzieli dzieci na lepsze i gorsze. Niestety nie potrafię przytoczyć odpowiedzi burmistrza w całości. Wspominał on o tym, że każdy ma jednakowy dostęp do stowarzyszeń, brano też głównie pod wagę możliwość popularyzacji dyscypliny. Oczywiście ta odpowiedź nie usatysfakcjonowała radnego, który stwierdził, że nie była merytoryczna, dalej nie rozumie dlaczego stowarzyszenie nie dostało nic mimo pozytywnej oceny komisji. Obaj panowie zarzucili sobie uprawianie polityki.

Jan Szymczyszyn zwrócił się o możliwość, w kontekście remontu ulicy Plater, postawienia barierek przy schodach w pobliżu bloku nr 6 na os. Kopernika, tak aby przy nagłym wybiegnięciu dziecko nie wypadło na ulicę.

Ewa Szczepańska zapytała na jakim etapie znajduje się inwestycja budowy nowych bloków mieszkalnych. Burmistrz odpowiedział, że wybrana została firma, która ma przygotować projekt i teraz oczekuje się na jego wykonanie.

Agnieszka Lipska wspomniała o banerze na os. Słonecznym, mówiącym o tym, aby nie dokarmiać dzików. Dodała jednak, że nadal zwierzęta pojawiają się pod wejściami do bloków. Zapytała, czy odbywa się odławianie dzików. D. Ejchart odpowiedział, że decyzję o odstrzale wydaje starosta, jednak tym razem odmówił, gdyż Polski Związek Łowiecki stwierdził, że w Sulęcinie dzików nie ma. Starosta ponownie zwrócił się do PZŁ o możliwość odstrzału.

Zbigniew Szczepański zwrócił się do prezesa ZUK o porządki w mieście, m.in. w parku przy straży pożarnej, ul. Kościuszki przy aptece. Zwrócił się też o przedłożenie harmonogramu prac porządkowych.

Sprawozdania

Po interpelacjach i zapytaniach sprawozdanie z działalności burmistrza odczytała Sekretarz Gminy Iwona Kaszuba, a następnie rozpoczęto dyskusję nad sprawozdaniem z realizacji zadań z zakresu wspierania rodzin w 2017 r. Adam Miglujewicz zapytał dlaczego sprawozdanie nie wpłynęło do Rady w terminie, czyli do 31 marca. Okazało się jednak, że do Przewodniczącego Rady jako reprezentującego ją na zewnątrz wpłynęła 23 marca. Następnie radny zapytał dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej dlaczego w sprawozdaniu nie ma wymienionych wymaganych sukcesów, porażek i trudności. Andrzej Żelechowski odpowiedział, że porażką jest jedna osoba, która musiała trafić do pieczy opiekuńczej, o konkretnych przypadkach mogą opowiedzieć asystenci rodziny. Największą potrzebą jest zatrudnienie kolejnych asystentów, gdyż oni faktycznie pomagają. Pomimo tego, że mamy ich więcej niż ościenne gminy, ich liczba, zdaniem dyrektora jest wciąż zbyt mała.

Uchwały

Dość zaskakującym okazał się punkt porządku obrad dotyczący podejmowania uchwał. Zdecydowana większość z nich została podjęta jednogłośnie i do tego bez dyskusji nad nimi. Wyjątkiem była jedynie uchwała zmieniająca budżet, jednak i ona nie wzbudziła kontrowersji, przynajmniej podczas sesji.

Pierwsza podjęta uchwała dotyczyła wyrażenia zgody na ponowne zawarcie umowy dzierżawy oraz na odstąpienie od przetargowego trybu zawarcia umowy, a konkretnie siedmiu garaży wraz z gruntem pod nimi znajdujących się przy ulicach Wojska Polskiego i Sienkiewicza. 12 obecnych radnych zagłosowało za podjęciem tej uchwały.

Podjęto uchwałę o zmianie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Sulęcin. Zmianie uległ rozdział 2 uchwały, w którym dodano Młodzieżową Radę Miejską wśród organizacji, które mogą złożyć wniosek o zarządzenie konsultacji. Poza tym rozdział został przeredagowany.

Następnie Rada dokonała podziału gminy Sulęcin na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Rychlik został włączony, jak było mówione na poprzedniej sesji, do obwodu nr 11 razem z Brzeźnem, Długoszynem, Drogominem i Trzebowem. Zainteresowanych odsyłam do treści uchwały, która już zaczęła obowiązywać http://bip.sulecin.pl/system/obj/3898_Uchwala.LI.309.18.2018-04-23.pdf.

Kolejną jednogłośnie podjętą uchwałą Rada wyraziła zgodę na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej składającej się z działki nr 371/13 o pow. 0.0419 ha położonej w Trzemesznie Lubuskim.
Nadano również nazwę nowopowstałej drodze wewnętrznej w Trzemesznie Lub. prostopadłej do ul. Poznańskiej (działka o numerze ewidencyjnym 707/5 o powierzchni 0.1083 ha). Będzie nosić nazwę Sosnowa.

Rada drogą uchwały zmieniła porządek prac Komisji Infrastruktury I Gospodarki. Maj wydaje się być najbardziej pracowitym z miesięcy pracy Komisji, mają odbyć się dwa posiedzenia wyjazdowe (stacja uzdatniania wody w Sulęcinie i Środowiskowy Dom Samopomocy) oraz wizja lokalna ulic Sienkiewicza, Prusa, Konopnickiej, Okopowej, Moniuszki.

Jednogłośnie Rada zdecydowała również przyznać dotację w wysokości 22 400,00 zł Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Matki Boskiej Różańcowej w Długoszynie na prace związane z remontem ambony z kościoła pw. św. Wojciecha w Drogominie.

Na mocy podjętej uchwały w sprawie przyjęcia dotacji ze środków finansowych pozostających w dyspozycji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze Rada wyraziła zgodę na przyjęcie kwoty do 184 736,00 zł na przedsięwzięcie „Realizacja programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Sulęcin na lata 2009-2032. Etap VI” Według słów zastępcy burmistrza Iwony Walczak dokładna wartość zostanie określona we wniosku do 10 września br.

Wszystkie powyższe uchwały zostały podjęte przez Radę jednogłośnie przy 12 obecnych na obradach radnych.

Uchwałę zmieniającą tegoroczny budżet zwyczajowo odczytała skarbnik Joanna Pakulska. Zmiana w dochodach była tylko jedna, za to znacząca, wzrost o 1 185 086,82 zł – wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ta kwota została jednocześnie wydatkowana na inwestycje w rozdziale Gospodarka ściekowa i ochrona wód. Poza tym dokonano kilku operacji korygujących pomiędzy rozdziałami planu budżetowego. Po tej zmianie dochody budżetu wynoszą 94 924 339,17 zł (majątkowe 24 922 682,77 zł), wydatki natomiast 104 016 904,87 zł (majątkowe 41 348 587,49 zł). Za przyjęciem zmian w budżecie zagłosowało 10 radnych, 2 wstrzymało się od głosu.

Wnioski i informacje

Agnieszka Lipska rozpoczęła ostatni punkt porządku obrad informacją, że planowane jest postawienie znaku drogowego o możliwości postoju maksymalnie przez godzinę na parkingu przy cmentarzu.

Następnie złożyła wniosek o zmianę uchwały dotyczącej przyznawania mieszkań socjalnych, która funkcjonuje od 2008 r. i zakłada jedynie kryterium dochodowe w przyznawaniu tych mieszkań. Radna postuluję zmianę progu majątkowego oraz wzięcie pod uwagę innych czynników np. wielodzietność. Burmistrz w późniejszej swojej wypowiedzi poparł wniosek radnej, dodając, że zna sytuację rodziny, o której mówiła A. Lipska, również uważa, że kryteria należy uaktualnić.

Zmianę uchwały poparł również Adam Miglujewicz, dodając, że w sąsiednich gminach progi dochodowe są dużo realniejsze. Przekazał następnie informację na temat decyzji Samorządowego Kolegium Odwoławczego w sprawie stypendiów sportowych, a konkretnie nieprzyznania takowego Robertowi Aleksandrowiczowi. SKO po raz drugi uchyliło decyzję burmistrza, tym razem podnosząc, że nie spełnia ona wszystkich wymogów prawnych decyzji administracyjnych, jej forma nie powinna zawierać niedomówień jak miało miejsce w tym przypadku. A. Miglujewicz uważa, że takie „odbijanie piłeczki” potrwa do czasu, aż wreszcie będzie można zaskarżyć decyzję burmistrza do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Dodał, że jednym z warunków otrzymania stypendiów jest czynne uprawianie sportu podczas gdy II trener „Olimpii” nie jest zgłoszony do składu zespołu, a stypendium zostało mu przyznane.

Dalej radny przedstawił sytuację związaną z zakupem działki nr 664/1 w Długoszynie przez LS-Plus. Rozpoczęło się od wniosku tej firmy w dniu 22.01.2016 r. o możliwość zakupu tej działki. W lutym tego roku wykonano operat szacunkowy na kwotę 366 430 zł, a w czerwcu ogłoszono pierwszy przetarg na zbycie tej działki, cena wywoławcza wynosiła 450 tys. zł. Nikt nie przystąpił do tego przetargu, podobnie jak do drugiego i trzeciego przetargu, w których cena spadła do 400 tys. zł. Dopiero w czwartym przetargu, który odbył się w październiku 2016 r., gdy cena wywoławcza spadła do 225 tys. zł dokonano zakupu za ok. 227 tys. zł. Kupującym było małżeństwo właścicieli LS-Plus. Zdaniem A. Miglujewicza powinno odwołać się II przetarg, skoro firma zainteresowana zakupem do niego nie przystąpiła. Uważa, że może to być szkodzenie interesom Gminy, skoro zysk jest dużo mniejszy niż oszacowany w operacie. Inną opinię w tym temacie miał burmistrz Ejchart. Na strefy przemysłowe jest ustalona osobna procedura, są próby negocjacji z inwestorem. Przetargi są publiczne i jeżeli nikt się nie zgłosi, to być może wartość z operatu jest przeszacowana. Skoro nie można sprzedać za oszacowaną cenę, należy ją obniżyć i jest to w interesie Gminy. Dodał, że przez 20 lat nikt nie zainwestował w strefę przemysłową w Długoszynie poza CZG-12, szkoda, że tak późno zaczyna się tam coś dziać. Radny Miglujewicz nie zgodził się z burmistrzem, LS-Plus będzie jedynie segregować odpady, część z nich na pewno trafi na hałdę CZG-12. Jego zdaniem nie jest to rozwój gospodarczy. Współczuje jedynie mieszkańcom jeżeli powstanie do tego biogazownia, co przyniesie dodatkowy smród i niszczenie dróg.

Jan Szymczyszyn podziękował za załatwienie oświetlenia ulicznego na Okopowej, które miało powstać do końca kwietnia oraz za postawienie wiaty przystankowej na tej ulicy.

Zbigniew Szczepański poinformował, że na rogu Kościuszki i Winnej Góry, na zielonym skwerze jest spory bałagan. Zbiera się tam wielu „miłośników trunków procentowych” i zostawiają po sobie dużo śmieci. Wnioskował o usunięcie ławek z tego miejsca.

Kwietniowa sesja nie trwała tak długo jak zwykle, lecz pomimo to poruszono podczas niej różnorakie tematy. Trudno jednoznacznie stwierdzić, który z punktów miał największe znaczenie i będzie powracał w kolejnych sesjach.

Grzegorz Tyliszczak

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin