Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Praca Steinpol
Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin Bank SGB Sulęcin
Home Aktualności z Sulęcina

Praca meble łóżka Sulęcin

Sesja Rady Powiatu, która odbyła się 24 kwietnia 2018 r. w przeciwieństwie do tej sprzed miesiąca nie wywołała nadmiernych emocji. Dominującą tematyką był sprawy społeczne, jednakże wynikające z corocznych sprawozdań, które Rada musiała przyjąć drogą uchwał.

Na początku tradycyjnie głosowano nad przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, 11 radnych było za, dwoje wstrzymało się od głosu. W kolejnym punkcie na pytania radnych odpowiadała dyrektor Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Beata Dziedzic w związku z przedstawioną przez tę instytucję informacją o stanie bezpieczeństwa sanitarnego Powiatu Sulęcińskiego. Agnieszka Sławiak zapytała o warunkową przydatność wody do spożycia w Sulęcinie. Dyrektor wyjaśniła jak wygląda procedura w przypadku uznawania wody za zdatną do spożycia. Woda jest dopuszczona w pełni do spożycia jeżeli w trzech kolejnych badaniach spełnia ona wszelkie normy. W przypadku Sulęcina woda ma prawidłowe parametry, ale są zlecane kolejne badania. Tadeusz Dąbroś spytał o sytuację z zaopatrzeniem w wodę Krzeszyc, gdzie od dłuższego czasu jest ona niezdatna do bezpośredniego spożycia, a dopiero po przegotowaniu. Dyrektor Dziedzic nie potrafiła podczas sesji odpowiedzieć na to pytanie. Starosta Adam Basiński zapewnił, że Stacja przedstawi pisemną odpowiedź na pytane Przewodniczącego Dąbrosia. Na pytanie Michała Deptucha dlaczego Przewodniczący zadaje pytania, na które odpowiedzi są w sprawozdaniu, ten odpowiedział, że akurat w sprawie wodociągu krzeszyckiego taka informacja się tam nie znalazła.

Budżet i Wieloletnia Prognoza Finansowa

EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz
EWE energia gaz

L sesja rady powiatu sulęcińskiego 2018Na wniosek starosty porządek obrad został poszerzony o projekt uchwały zmieniający Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2030. Jedyną zmianą w dokumencie była konieczność przesunięcia środków na inwestycję w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym, która ma się rozciągnąć na 2 lata budżetowe. 14 na 14 obecnych radnych głosowało za podjęciem tej uchwały.
W planie budżetowym na rok bieżący dokonano kilku zmian, m.in. dzięki dotacji unijnej w ramach programu Interreg VA odbędą się projekty „Dualny system kształcenia zawodowego szansą na rozwój euroregionu Pro Europa Viadrina” (wartość 51 450,50 zł) i „Razem damy radę”- polsko-niemieckie spotkania seniorów i osób niepełnosprawnych (19 979,53 zł) oraz „Edukacja przedszkolna w SOSW” pozyskany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 (114 812,20 zł). W ten sposób zarówno dochody jak i wydatki budżetowe wzrosły o 204 402,23 zł. Dochody łącznie wyniosą więc po zmianach 52 986 000,31 zł (majątkowe 12 368 984,00 zł), wydatki zaś 57 269 951,81 zł (majątkowe 17 283 784,30 zł). 14 radnych było za przyjęciem takich zmian budżetowych.

Przyjęcie sprawozdań

Bez żadnych głosów przeciwnych i wstrzymujących się Rada podjęła 3 uchwały, na mocy których przyjęte zostały sprawozdania:
– kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie z działalności za rok 2017 oraz wykazu potrzeb w zakresie pomocy społecznej w Powiecie Sulęcińskim na 2018 r. PCPR boryka się nadal z brakiem pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej, samochodu służbowego do działań interwencyjnych, potrzebne jest również przystosowanie budynku do potrzeb osób niepełnosprawnych.
– efektów pracy Organizatora Rodzinnej Pieczy Zastępczej za rok 2017. Opieką koordynatorów w ub. roku objęto 39 rodzin spokrewnionych, 8 zawodowych rodzin zastępczych oraz 12 niezawodowych rodzin zastępczych.

Ostatnia uchwała dotyczyła przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej Powiatu Sulęcińskiego za 2017 r. wraz z rekomendacjami. W sprawozdaniu zostały ocenione jako średnie, konieczne jest zwiększenie nakładów i środków aby tę sytuację poprawić. System opieki społecznej na dzień 31 grudnia 2017 r. objął 1298 osób w powiecie. Istnieje też zapotrzebowanie na kolejny Dom Dziecka dla 14 wychowanków.

Informacja z prac Zarządu Powiatu w okresie pomiędzy sesjami została zaaprobowana bez pytań.

Interpelacje, zapytania, wnioski i informacje

Stanisław Kubiak rozpoczął ostatni punkt porządku obrad pytaniem jakie kroki podjęto w I Liceum Ogólnokształcącym aby zachęcić absolwentów gimnazjów do wyboru tej szkoły. Odniósł wrażenie, że nie uczyniono nic, podczas gdy gorzowskie licea przedstawiały swoją ofertę w sulęcińskim gimnazjum. Starosta Basiński zapowiedział, że zwróci się do wicestarosty Tomasza Prozorowicza, który nie był obecny na sesji, aby przygotował radnym szczegółową informację na ten temat. Dodał, że w najbliższych tygodniach działania promocyjne I LO zintensyfikują się z uwagi na zbliżający się koniec roku szkolnego.

Patryk Lewicki podziękował Zarządowi za otrzymane dokumenty dotyczące tzw. drogi Skarbu Państwa w Wędrzynie, o której przejęcie przez Gminę Sulęcin ubiega się. Jego zdaniem Gmina nie zrobiła w tej sprawie nic, jedynie mami mieszkańców.

Michał Deptuch zapytał czy wpłynęło do Rady pismo rodziców uczniów I LO. Przewodniczący T. Dąbroś odparł, że wpłynęły nawet dwa pisma – anonim i podpisany, z żądaniem podjęcia działań w kierunku odwołania dyrektor szkoły. Pisma te zostały w tym momencie przekazane wszystkim radnym w charakterze „lektury do domu”, jak to ujął przewodniczący.

Na tym zakończyła się kwietniowa sesja Rady Powiatu, dość merytoryczna, lecz z powracającymi tematami.

Grzegorz Tyliszczak

Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Praca Maszoński Logistic
Autor
Dostarczamy najnowszych informacji z Sulęcina i okolic w możliwie najkrótszym czasie. Zapraszamy także na nasz profil na facebooku.
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Auto komis Koryta 22
Praca Sulęcin Mediaexpert
Praca Sulęcin Mediaexpert
Praca Sulęcin Mediaexpert
Praca Sulęcin Mediaexpert
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin
Intermarche Sulęcin