Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA Trucks Sulęcin
Praca ESA TRUCKS Świecko
Home Aktualności z Sulęcina

W dniu 27 maja 2024 roku, podczas posiedzenia Rady Miejskiej w Sulęcinie, radni zagłosowali za przyjęciem Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej na lata 2024 – 2030. Program ten ma na celu zmniejszenie zjawiska przemocy domowej oraz zwiększenie skuteczności profesjonalnej pomocy dla osób dotkniętych bądź zagrożonych przemocą domową.

Wyszczególnione w Programie działania, które mają pomóc w realizacji postawionego celu, to m.in.:

 • organizacja poradnictwa psychologicznego i prawnego;
 • edukowanie osób dotkniętych przemocą w zakresie przysługujących im praw;
 • zapewnienie osobom doznającym przemocy domowej miejsc w ośrodkach wsparcia;
 • pomoc dzieciom w związku z występowaniem przemocy domowej;
 • prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób doznających przemocy domowej;
 • podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku;
 • inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc domową;
 • monitorowanie sytuacji rodzin dotkniętych przemocą;
 • organizowanie akcji i kampanii informacyjnych, ulotek, informatorów;
 • upowszechnianie informacji o placówkach pomocowych i programach profilaktycznych realizowanych na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej;
 • prowadzenie działań profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk szczególnie zagrożonych;
 • organizowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży;
 • wdrażanie i realizacja programów profilaktycznych z zakresu przeciwdziałania przemocy domowej;
 • prowadzenie w placówkach oświaty kampanii, konkursów, zajęć edukacyjnych mających na celu podniesienie świadomości uczniów na temat zagrożeń związanych z przemocą;
 • prowadzenie edukacji wśród dzieci w zakresie radzenia sobie ze stresem i agresją własną i innych.

Z zaprezentowanych w Programie danych wynika, że w 2023 r. procedurą „Niebieskiej Karty” w Gminie Sulęcin objętych było 47 rodzin, co oznacza 134 osoby pokrzywdzone przemocą domową.

Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Kwasy humusowe FLORAHUMUS