ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
ESA Trucks
Praca steinpol
Home Aktualności z Sulęcina

Praca Christianapol meble Sulęcin

Trwa nabór wniosków w otwartym konkursie na zadania w obszarze turystyki regionalnej, ogłoszonym przez zarząd województwa lubuskiego. Do 6 kwietnia organizacje pozarządowe, które chcą wziąć udział w konkursie mogą składać oferty.

100 tysięcy złotych na promowanie turystyki w województwie lubuskim
Projekt wpiera promowanie turystyki i krajoznawstwa w województwie lubuskim poprzez: stworzenie kompleksowego systemu informacji i promocji turystycznej oraz oznakowania turystycznego w regionie, promocję i rozwój markowych produktów turystycznych województwa, konkurencyjnego wizerunku turystycznego regionu, turystyki pakietowej, która wykorzystuje potencjały i położenie województwa oraz rozwój oferty z obszaru turystyki i rekreacji, turystyki transgranicznej i wykorzystanie szans przygranicznego położenia. Na te wszystkie działania przeznaczono kwotę 100 tysiąca złotych.

Wnioski do 6 kwietnia
Organizacje pozarządowe swoje propozycje mogą składać do 6 kwietnia 2021 roku. W przypadku wysłania wniosku pocztą o terminie jego złożenia decyduje data stempla pocztowego. Ofertę należy złożyć w dwóch wersjach: w wersji elektronicznej w aplikacji Generator eNGO dostępnej na stronie lubuskie.engo.org.pl/konkursy-trwajace oraz w wersji papierowej wygenerowanej z wersji elektronicznej w pliku pdf i podpisanej czytelnie przez osobę upoważnioną do składania oświadczeń.

Oferty osobiście lub pocztą
Osoby upoważnione przez organizacje mogą składać oferty w kancelarii ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze przy ul. Podgórnej 7, w sekretariacie Biura Zamiejscowego Urzędu Marszałkowskiego z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim lub korespondencyjnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, 65-057 Zielona Góra. Wersja elektroniczna oferty będzie mogła być wygenerowana w Generatorze eNGO do godz. 15:30 ostatniego dnia naboru wniosków. Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w na stronie: bip.lubuskie.pl.

JW

Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Praca Molex Sulęcin
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spis powszechny 2021
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie
Spływy kajakowe lubuskie